Klagesaker på politiet

Min forventning til politiets redelighet og etterrettelighet har vært stor. Jeg har blitt skuffet. Dersom egne interesser, kollegers interesser eller etatens interesser står på spill, synes jeg se en ukultur for at disse interesser settes høyere enn hensynet til sannhet, rettssikkerhet, lover og regler. Det bryter med statens etiske retningslinjer. Ansvaret for kulturen er først og fremst et lederansvar. De ansatte er ofte «fanget» i ukulturen, og har mindre mulighet for å endre den.

For å hjelpe politiledelsen med å sette den riktige kulturen, har jeg derfor i det siste valgt å lage klagesaker når politiansatte enten lyver, villeder, feilinformerer, hemmeligholder eller på andre måte bryter med de etiske retningslinjene. Slike klagesaker behandles etter FOR-2005-11-21-5026 og løfter ansvaret til rette nivå, først politimesteren, deretter politidirektoratet.

SØR-VEST POLITIDISTRIKT

Klage på Kjetil Remman for manglende registrering av anmeldelser og straffesaksdokumenter
KLAGENS KJERNE:
1. En rekke anmeldelser som bare «forsvinner» i politiets postsystem
2. Hemmelighold av status på disse anmeldelser begrunnet en straffesak som ikke fantes på det tidspunkt
3. Manglende referatføring fra politiavhør i sak 13964266 omkring sikre bevis på sakens faktiske forhold.
2020-09-04 Grunnlaget for klagen
2020-10-23 Klagen
2020-04-08 Purringen
2021-07-02 Politiet oversender en forvirrende sammenblanding av saker til politidirektoratet

Klage på Kjetil Remman og Harald Ljones for villedning om årsaken til «Henlagt på bevisets stilling»
KLAGENS KJERNE:
1. Politiet sier til meg i sak 13964266: «Vi ønsker ikke at du sender mer dokumentasjon til oss fordi det ikke er tvil om sakens faktiske forhold. Tvilen står om jussen.«
2. Politiet villeder likevel domstolene i andre straffesaker: «Vi klarte ikke fremskaffe nok bevis i sak 13964266» (underforstått: «Viste er en slu kriminell som vi ikke klarte finne fellende bevis imot«)
2017-08-03 Grunnlaget for klagen
2021-01-29 Klagen
2021-02-09 Politimesteren avviser klagen fordi den faller utenfor klageordningen
2021-02-15 Krav om saken behandles av politidirektoratet
2021-06-02 I stedet for svar fra politidirektoratet mottar jeg et nytt mystisk brev fra politiet der forvirring skapes ved å blande klagesak av 29.01.2021 med klagesak av 23.10.2020
2021-06-05 Oppklarende fra meg om det inntrufne
2021-07-02 Politiet oversender likevel en fortsatt forvirrende sammenblanding av saker til politidirektoratet
2021-07-10 Klargjøring etter at politiet fortsetter sammenblande klagesaker

Klage på Kjetil Gaustad Solberg for sverting i Stavanger Aftenblad m.fl.
KLAGENS KJERNE
1. Av 90 arbeidsforhold i Plog AS valgte politiet ut 25 som de vurderte straffbare i straffesak 14256116 og fikk domfelt Plog/Viste for. (I tillegg innlemmet de 4 fiktive arbeidsforhold som vi også ble straffet for, men som vi grunnet politiets databeslag ikke klarte forsvare oss mot i domstolene.)
2. Kort tid etter at dommen ble rettskraftig 18.05.2021 betalte Plog AS den idømte bot og inndragning, samt permitterte de ansatte som politiet hadde vurdert som ulovlige/straffbare.
3. Kort tid etter dette igjen kontaktet likevel Kjetil Gaustad Solberg Stavanger Aftenblad for å sverte Plog AS i offentligheten til våre kunder i olje og gass-næringen, våre kunder i bokhandelen pbok.no samt dem av våre kunder som politiet hadde vurdert for ikke å være ulovlige/straffbare i straffesak 14256116: » – Det er viktig for oss å vise at det er straffbart å samarbeide med Plog AS, sier politiadvokat Kjetil G. Solhaug i Sør-Vest politidistrikt.» Oppslaget i Aftenbladet ble også delt i andre nyhetskanaler.
4. Oslo Tingrett avklarer det juridiske 10.09.2020: Det er ikke straffbart å samarbeide med Plog AS! Frikjennelsen er rettskraftig.
2020-06-23 Grunnlaget for klagen, Stavanger Aftenblad og Resett.no
2021-02-16 Klagen
2021-03-25 Politiet finner ikke grunnlag for kritikk
2021-04-02 Krav om at saken behandles av politidirektoratet
2021-05-10 Purring til politidirektoratet
2021-06-02 Politiet oversender til politidirektoratet

Klage på Sturle Smith som villeder om innholdet i straffesak 153212774
2021-02-17 Klagen
2021-04-22 Purring, og utvidelse sendt politidirektoratet
2021-05-03 Ny purring sendt politidirektoratet, med lydopptak vedlagt
2021-05-04 Purring, og utvidelse ettersendt Sør-Vest PD
2021-07-02 Politiet svarer og oversender politidirektoratet
2021-07-10 Klage til politidirektoratet på politiets klagebehandling

Klage på politimester Hans Vik i Sør-Vest som ikke klagebehandler ihht. forskrift
2021-05-04 Klagen
2021-05-05 Politidirektoratet behandler klagen

Klage på Ljones, Remman, Gjertsen og Smith som villeder om min status som «Siktet» i straffesak 14992241
2020-10-30 Melding sendt om at saken er henlagt og at min status var «Mistenkt»
2021-05-04 Klagen

Klage på Rune Gjertsen som uriktig hevder jeg har erkjent mottak av påtaleunnlatelse i sak 14992241
2021-07-01 Klagen

OSLO POLITIDISTRIKT

Klage på kreativ referatføring fra politiavhør av Frisak og Skurdal Pedersen
2021-10-13 Klagen

Klage på løgn fremsatt under ed av Skurdal Pedersen
2021-10-13 Klagen

Klage på Skurdal Pedersen som ikke informerte om påtaleunnlatelse i straffesak 14732103
2021-05-12 Klagen
2021-06-12 Purring sendt politidirektoratet

Klage på Skurdal Pedersen som uriktig benektet eksistensen av straffesak 14732103
2021-06-12 Klagen

Klage på Bente Bøvor som ikke informerte om påtaleunnlatelser i straffesak 15425025
2021-06-13 Klagen

Klage på Bente Bøvor som ikke besvarer innsynsbegjæringer i straffesak 15425025
2021-06-13 Klagen

Klage på Bente Bøvor som villeder om at siktelsene skal være frafalt i sakene 14689441 og 15425025
2021-06-25 Klagen

Noen klager datert 2021-07-01 vedrørende politiets praktiske begrensning av min rett til å gjøre meg kjent med straffesaksdokumenter
2020-05-28 i sak 14689441, ukjent politibetjent nekter meg ta digitale notater.
2020-11-03 i diverse saker, Ljones nekter meg ta digitale notater og gir meg ikke tilstrekkelig tid
2021-02-12 i sak 14754871, PBO014 nektet meg ta digitale notater, ville ikke gi meg innsyn i straffesakens dokumentliste/forside, og ville heller ikke legge fram enkelte av sakens dokumenter.
2021-06-11 i sak 14752301, Sarbaz nektet meg først å notere hele setninger, avbrøt innsynet underveis, og ville ikke gi meg tilstrekkelig tid
2021-07-01 i sakene 14353771, 14689441 og 15425025. Sarbaz hadde ikke klargjort straffesakenes dokumentlister/forsider. Sarbaz hadde heller ikke klargjort dokumentene fra straffesak 15425025 som jeg var lovet lovet innsyn i. Han begrunnet det i at disse dokumentene var de samme som i sak 14689441, noe som helt til slutt viste seg å være feil. Underveis i innsynet som var begrenset til 2 timer ble jeg avbrutt og sendt på gangen hele 5 ganger i påvente av at Sarbaz måtte forlate rommet i ulike ærend, og ikke kunne la meg sitte alene.