Fagorganisasjonene

LO-kongressen 2017 står opp for sine verdier

Da LO-sekretariatet i sin innstilling til handlingsprogram for LO-kongressen 2017 ønsker frata sine papirløse medlemmer retten til arbeid, skriver jeg en epost først til sekretariatet, deretter til de fagforbund og foreninger som har foreslått konstruktive endringer:

2017-03-22 Epost til LO

Mange andre gode krefter følger også opp:

LO-Aktuelt

Norsk folkehjelp og NOAS i VG

Facebook-kampanjen «Solidaritet»

Sekretariatets forslag til handlingsprogram var: «LO skal gå inn for at asylsø­k­ere med kjent iden­ti­tet og lov­lig opp­­hold i Nor­ge får rett til ar­beids­til­la­t­else.»

På LO-kongressen vedtas (kapittel 5.6): «LO skal gå inn for at asylsø­k­ere med kjent iden­ti­tet og lov­lig opp­­hold i Nor­ge får rett til ar­beids­til­la­t­else. Det sam­me gjel­der ure­tur­ner­ba­re asylsø­k­ere som har fått en­de­lig avs­lag in­n­til re­tur blir mu­lig

Spørsmål til LO i 2016

29. mars 2016 kontaktet jeg LO først på telefon, og så med følgende epost. Hovedslagordet for årets 1. mai feiring er «Arbeid til alle!» Mener de det?


Takk for hyggelig samtale.

Beste intro til saken er gitt av vedlagte TV-klipp. https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-rogaland/DKRO99103015/30-10-2015#t=3m16s

Se også gjerne vedlagte Powerpoint, Retten-til-arbeide, som gir en grei oversikt over status.

Tilbake i 2013 kontaktet jeg LO Stavanger og LO Rogaland for å invitere dem til å være med å stevne myndighetene for retten i denne saken. Men de takket nei, hvorpå jeg tok ut stevning av Justisdepartementet på egen regning. Bortsett fra det har vi ikke hatt noen kontakter med fagorganisasjoner eller arbeiderbevegelsen i sakens anledning så langt. Nå har jeg følgende spørsmål til LO sentralt:

  • Hvordan forholder LO seg til «Retten til arbeid» slik den er beskrevet i Grunnlov og menneskerettslov. Gjelder den også de som ikke forlater landet frivillig etter endelig avslag på søknad om beskyttelse?
  • Omtaler ILO «Retten til arbeid» i noen av sine styrende dokumenter? Hva sier de?
  • Hvordan forholder LO seg til retten til å kunne organisere seg på generelt grunnlag. På hvilket grunnlag kan personer nektes å organisere seg?
  • Omtaler ILO retten til å kunne organisere seg i noen av sine styrende dokumenter? Hva sier de?
  • En av mine ansatte er renholdsarbeider utleid til tredjepart i Hordaland. Hvilket forbund kunne passet for henne?
  • To av mine ansatte arbeider med nettbasert bruktbokomsetning. Registrering, lagerhold, salg, pakking/utsendelse, kundebehandling. Hvilket forbund kan passe dem. Hun ene har arbeidet i Norge i ca 10 år før hun ble fratatt skattekortet for 5-6 år siden.

Vi håper dere behandler saken med største alvor og grundighet. Basert på deres svar vil jeg vurdere om jeg vil anbefale mine ansatte å fagorganisere seg. Deres svar vil også bli vedlagt vår eventuelle søknad om medlemskap i det aktuelle forbund. Vi håper likevel svar (eventuelt foreløpig svar?) kan gis i løpet av april, slik at LO sitt synspunkt i saken er kjent til følgende merkedager utover våren/forsommeren:

  • 1.mai (arbeidernes dag)
  • 17. mai (grunnlovsdagen)
  • 15. juni (ett-års dagen for den første ansettelsen, og planlagt åpning av bruktbokhandelen pbok.no)

Mvh. Arne Viste for Plog AS

Svar fra LO i 2016

Uten svar fra LO på min henvendelse, har jeg lest jeg meg opp. Jeg blir veldig  betrygget av hva jeg finner i handlingsprogrammet. Jeg hadde en forventning om at arbeiderbevegelsen ikke var tydelige i saken, det var tross alt den rød-grønne regjeringen som tok skattekortet fra de lengeværende. Men der tok jeg altså feil. Plog AS er tydeligvis ikke alene om å kjempe for den grunnleggende retten til arbeid, også for de ikke-returnerbare. LO er med!

4. Lønns- og arbeidsvilkår

Sosial dumping

Vi må sikre at innvandringspolitiske restriksjoner på arbeidstillatelse ikke bidrar til å skape useriøse arbeidsforhold for personer som over tid oppholder seg i landet. Asylsøkere og personer som på ubestemt tid må oppholde seg i landet selv om de har fått avslag på asyl, bør innvilges arbeidstillatelse og tilbys sysselsettingstiltak, slik at de kan forsørge seg selv i et verdig og legalt arbeidsliv. Papirløse arbeidstakere blir i økende grad utnyttet som billig arbeidskraft av useriøse arbeidsgivere. LO vil arbeide for at det opprettes et informasjonssenter som skal bistå og verne denne gruppen arbeidstakere som ikke gis faglige og grunnleggende rettigheter i samfunnet. LO må vise solidarisk støtte til en sårbar gruppe i det norske samfunnet.