Referanser

Noen nyttige referanser i sakens anledning er:

Utdrag fra Svartebok

European social charter

Committee on Economical Social and Cultural Rights General Comment 18 Formuleringen «inseperable and inherent part of human dignity» er sterkt. Det kan derfor også kobles mot det absolutte juridiske vernet som gis mot «tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling». I tolkningen av dette vil tidsaspektet være viktig.

Stortinget 1954 Innstilling Jeg har merket en av formuleringene som ikke ble vedtatt, og som bare omfattet «Statens Borgere». Vi befinner oss i tiden etter Holocaust og opprettingen av FN’s menneskerettighetserklæring. Det var ganske stor bevissthet om menneskerettigheter, i kontrast til tidligere tiders lovfesting av borgerrettigheter. Grunnlovens ordlyd «ethvert arbeidsdyktig menneske» var ikke tilfeldig.

Amnesty International Because I am Oromo

UDI Asylsøkeres rett til å ta arbeid Rapport bestilt av UDI for å evaluere effekten av innstrammingen som ble gjort omkring 2010. Konklusjonen i den er viktig.

Stein Rokkan Centre for social studies, Irregular migrants structural vulnerability and survival strategies Bergen A case study in the Bergen area, 2012 by Faustin Gasana. Side 49-55 gir en nøktern beskrivelse av status, og konsekvensene av dagens arbeidsnekt.

Elise Hausberg, Bacheloroppgave «Hva betyr arbeid for papirløse flyktninger«, basert på 3 kvalitative intervju med ansatte i Plog AS

Lise Endregard, Bachelor thesis «The Bare Lives of Illegal Immigrants», A Critical Inquiry of Irregular Migrants’ Human Right to Work in Norway

Kandidat 18, Masteroppgaven «Grunnloven § 110 som skranke for statens adgang til å nekte ureturnerbare asylsøkere å arbeide»

Kirkens bymisjon Pairløse-migranter-rapport

Myhrvold_et_al-2019-Journal_of_Clinical_Nursing. Gir innsikt i situsajonen i Norge fra et helsefaglig perspektiv.

Papirløses rett til å søke arbeid. En konsekvensetisk vurdering. Etikk i praksis. Nordic Journal of Applied Ethics (2012), 6 (2), s. 38 – 45.

Towards recognizing the right to work for asylum seekers. Litt tyngre juridisk hovedoppgave. Mange interessante referanser for jurister.

2019-02 ENS Statelessness Index Survey for Norway. En undergruppe av de ureturnerbare, er de statsløse. Dette er en oppdatert oversikt over Norges sviktende rettspraksis for denne gruppen. NOAS har laget denne siden om saken.

2021-05-10 Fafo-rapport irregulær bistand

Dokument 16 , side 227 er en fin oversikt over grunnlovsparagrafen. Dokument 16 var del av forarbeidet til omformuleringene i grunnloven i 2014 (200-års jubileet). Myndighetene vil hevde at §110 sitt påbud kun anses som en politisk programerklæring for dem. Dette påbud egner seg ikke for domstolene. Det viktigste for oss er at forarbeidet til §110 også angir et forbud som innledes «Det kan ikke…:»

NOU 2004:20 er den offentlige utredningen som utgjør del av forarbeidene til utlendingsloven

OTP:75 (2006-2007) er også del av forarbeidet til utlendingsloven

Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe 2007-2014, medhold i 63 % av 57 saker