Bevisets stilling

OPPSUMMERING
Straffesak 13964266 ble grundig etterforsket. Mange sikre bevis ble innhentet før saken likevel ble henlagt på bevisets stilling. Etter at Plog AS hadde informert om de 13 første ansettelser, avslo påtaleansvarlig jurist vårt tilbud om mer dokumentasjon. Han sa: «Det er ikke tvil om sakens faktiske forhold. Tvilen står om jussen«. Til andre har politiet likevel forklart henleggelsen med at de ikke klarte fremskaffe tilstrekkelig med bevis, noe som ikke er sant.

Straffeprosesslovens § 62a krever at påtalemyndigheten SKAL påtale straffbare handlinger når ikke annet er bestemt ved lov, og en henleggelse på bevisets stilling har derfor samme virkning som en frifinnende dom.

03.08.2017 ble saken henlagt på bevisets stilling. Det betyr at påtalemyndigheten vurderte saken slik at domstolene ville frifinne, til tross for alle bevisene i saken. Politiet begrunner det slik «Politiets undersøkelser, herunder kontroll av to adresser hvor det skulle foregå arbeid, ga ikke tilstrekkelig bevis for at Plog AS brukte eller formidlet arbeidskraften til utlendinger uten arbeidstillatelse, og saken ble følgelig henlagt på bevisets stilling.«

Den fullstendige listen over bevis kjenner bare politiet selv. Men jeg har klart å oppdrive noen eksempler som jeg presenterer på denne nettsiden. Jeg organiserer bevisene i 4 hovedgrupper:
1 Politiets egne undersøkelser
2 Medieoppslag
3 Brev, telefoner, eposter, avhør osv. fra Plog AS og dets kunder og ansatte
4 Annet

1 – BEVISER FRA UANMELDTE KONTROLLER
25.05.2016 har politiet mottatt henvendelse fra A-krim om 3 ansettelser i Plog AS.

22.12.2016 Politiet på uanmeldt kontroll hos restaurant i Bergen
Vi viser til at du ble pågrepet av politiet under en kontroll av en restaurant i Markeveien i Bergen…
... Videre fremviste du en arbeidskontrakt med Plog AS…

04.04.2017 Politiet på uanmeldt kontroll i IMI-kirken, Stavanger
... Da vi gikk inn døren til IMI, ble jeg oppmerksom på at xxxxxxx xxxxxxx, duf xxxx xxxxxx xx, satt på en stol ved siden av Torun Pettersen, f. 11.03.55 – som er Kantine sjef på IMI…
… På spørsmål om xxxxxxx arbeidet hos dem, svarte Ellingsen at xxxxxxx hadde arbeidet hos dem hver tirsdag fra 09 – 13 siden slutten av januar / begynnelsen av februar 2017. Hun var innleid av Plog AS, som kantine medarbeider i IMI kirken…
… Mens vi pratet med Ellingsen og Pettersen, observerte vi at xxxxxxx trillet en tralle med brukte tallerkener på til kjøkkenet
.

05.04.2017 Politiet på uanmeldt besøk hos PBOK sine lagerlokaler
På spørsmål om hvem som arbeidet på stedet, svarte Tørressen at en dame fra Etiopia/Eritrea, hadde arbeidet på Pbok 1-3 dager i uken. Når hun jobbet hadde hun kommet gående etter sannsynligvis å ha tatt bussen i ca. 0830 – 0900 tiden. Jobbet et par timer med å sende noen bøker og rydde og deretter dratt igjen. Hun hadde arbeidet i ca ett år. Beskrivelse av kvinnen som hadde arbeidet for Pbok, var at det var en ung dame fra Etiopia/Eritrea med stort krøllete år. Håret var stort sett farget i en rødlig farge. Viste og Pbok hadde avsluttet leieforholdet 31.mars og flyttet alle bøkene. Da Viste flyttet bøkene hadde han hatt med seg 4-5 personer fra Etiopia/Eritrea til å hjelpe han med å flytte.

19.05.2017 Arbeidstilsynet på uanmeldt kontroll hos restaurant i Bergen
27.06.2017 Tilsynsrapporten
Virksomheten opplyser å ha leid inn arbeidstakere i regi av Plog A/S…
…Plog A/S driver utleie av arbeidstakere som mangler arbeidstillatelse.
..
…Når det gjelder navnene på arbeidstakerne som utførte arbeid i virksomheten er det arbeidsgiver selv som har oppgitt navnene til Arbeidstilsynet og politiet…
19.07.2017 Bergens Tidende
Restauranten Korea House benyttet seg av et bemanningsbyrå som ansetter innvandrere uten arbeidstillatelse. Nå blir saken etterforsket av politiet….
… Tilsynet avdekket at flere arbeidstakere kom fra asylmottaket i Arna og jobbet ved spisestedet uten arbeidstillatelse….
… Arbeidstilsynet anmeldte de manglende arbeidstillatelsene til bergenspolitiet. Via kommunikasjonsavdelingen opplyser de at saken er under etterforskning…
… Ifølge Arbeidstilsynets rapport opplyste Jakobsen at de benyttet seg av rekrutteringsselskapet Plog AS i ansettelsen av arbeidstakerne.

25.05.2016 har politiet fått info fra Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere
… om at minst 3 utenlandske statsborgere uten lovlig opphold i Norge har tatt arbeid ved Plog AS.

07.06.2017 bekrefter skatteoppkreveren de faktiske forhold rundt skatt
Geir Tørring kjente godt til saken med Arne Viste og firmaet Plog AS. Han hadde nylig vært i kontakt med mistenkte Arne Viste. Mistenkte hadde stilt kemneren en del spørsmål vedr. innbetaling av skatt samt utstedelse av skattekort. Tørring hadde forklart mistenkte at det finnes et unntak i Skatteloven i forhold til å få innbetale forskuddstrekk for personer uten skattekort og D – nummer.

2 – BEVISER GITT I MEDIEOPPSLAG
30.10.2015 NRK Web
30.10.2015 NRK TV
01.11.2015 Aftenposten
25.04.2016 Dagbladet
05.07.2016 Vårt Land
28.10.2016 NRK Radio Ekko
01.02.2017 NRK Web
01.02.2017 NRK TV
01.02.2017 NRK Radio Her og nå
02.02.2017 NRK Web
02.02.2017 NRK TV
03.02.2017 Dagen
06.02.2017 LO-aktuelt
08.02.2017 Dagen
15.02.2017 Adresseavisen
16.02.2017 Adresseavisen
21.02.2017 Stavanger Aftenblad
25.02.2017 NRK Web
25.02.2017 NRK Video
__03.2017 LO-aktuelt
30.03.2017 NRK TV Dagsrevyen
31.03.2017 NRK Web
07.04.2017 NRK TV
07.04.2017 NRK Web
19.07.2017 Bergens Tidende
21.07.2017 Bergens Tidende

3 BEVISER GITT FRA PLOG AS
15.07.2015 Anmeldelse av ansettelse 1
20.10.2015 Brev om opprettelse av bemanningsselskap for å ansette ureturnerbare
11.12.2015 Anmeldelse av ansettelse 2
14.01.2016 Anmeldelse av ansettelse 3
10.03.2016 Anmeldelse av ansettelse 4
01.04.2016 Purring vedrørende anmeldelse 2 (11.12.2015)
13.05.2016 Ny purring, denne gang sendt rekommandert
19.06.2016 Politiet påstår at anmeldelsene ikke er mottatt. Videre at de ikke kan gi innsyn grunnet straffesaken – en straffesak som senere viste seg å ikke eksistere på det tidspunkt
26.06.2016 Epost med oversendelse av de anmeldelsene som var forsvunnet
06.07.2016 Politiet bekrefter at anmeldelsene er mottatt
14.03.2017 Svar til politiet i forkant av avhør

28.03.2017 Notater fra gjennomlytting av lydopptak fra politiavhøret:
… når jeg snakker med politiadvokat Kjetil Remman på telefon så sier jeg at det er jo ikke tvil om sakens faktiske forhold, at det jobber papirløse for meg, for jeg har invitert ham til å besøke oss, dere har blant annet vært på raid i Bergen og funnet de aktivt mens de jobber, så det er ikke tvil om sakens faktiske forhold her. Det det er tvil om er de juridiske avklaringene om grunnlov og menneskerettslov.
… det at dere sier i media at jeg gjør noe ulovlig, men når jeg snakker med Kjetil Remman på telefon, så sier de at de avklarer jussen. Det gjør at jeg er i tvil om dere har noe å skjule. Hvorfor sier dere ikke til media at dere holder på å prøve å finne ut av loven?
… jeg prøver å tvinge dere til å ta selskapet mitt eller meg, og ikke gå på svakeste part her som er sårbare mennesker. Jeg kan dokumentere hvor mye jeg har betalt ut. Jeg kan få regnskapsfører eller revisor til å gi en attest på hvor mye det er, og på hvor mye mitt ansvar er.
… Hun var på arbeid på en restaurant i Bergen. Politiet i Bergen kom på kontroll av denne restauranten og ble forevist arbeidskontrakten og tjenesteavtalen mellom Plog AS og nevnte restaurant, hvorpå politiet tok henne inn til avhør, og initierte en utvisningsprosedyre. Dette er ikke noe vi har arrangert for å lure politiet, hun visste ikke om politiaksjonen, og det er det endelige bevis på at det foregår arbeid og lønn i fra Plog AS. Dere kan ikke komme unna sakens realiteter lenger. Etter at politiet var der fortsatte hun å jobbe samme dag, og hun har fortsatt å jobbe siden, og jeg har ikke hørt fra politiet i den saken selv om jeg er arbeidsgiver.
… jeg fikk nettopp to nye tjenesteavtaler, en på torsdag og en på fredag nå sist uke. Så jeg skrev i epost til deg at det er 13 ulike navn som har fått lønn så langt – de 5 vi har snakket om er mindretallet. Det er 8 andre som har fått lønn, og 2 nye tjenesteavtaler ble inngått i sist uke, så forhåpentligvis har jeg 15 på lønningslisten denne måneden.

04.06.2017 Statusrapport etter avhøret – 20 ansettelser
07.07.2017 Ny statusrapport med melding om «flere nye ansettelser i juli»

4 – ANDRE BEVIS
I tillegg ble www.dyktige.no holdt kontinuerlig oppdatert med informasjon, samt at nyheter i saken også ble publisert på min åpne Facebook-profil. Dessuten er vi også kjent med henvendelser til politiet om Plog AS sine ansettelser fra tredjeparter, i alle fall i byene Stavanger, Kristiansand og Oslo.

Ovenstående er bakgrunnen for henleggelsen på «bevisets stilling» den 03.08.2017.

KONSEKVENSENE AV HENLEGGELSEN
Endringen i straffepraksis ble oppfattet av UDI, arbeidstilsyn, skatteetat, NGO-er og private bedrifter som alle endret sin praksis som en direkte konsekvens. Også politikere og mediene sluttet å bryte uskyldspresumpsjonen, og omtalte ikke slike arbeidsforhold som ulovlige etterpå.

POLITIETS EGET SYN PÅ BEVISENE
Til meg forklarte påtaleansvarlig jurist:
Det er ikke tvil om sakens faktiske forhold, det er tvil om jussen

11.08.2017 skylder politiet på bevissituasjonen til media:
Johannessen, som er fungerende driftsenhetsleder i Felles enhet for utlending og forvalting i Sør-Vest politidistrikt, understreker overfor Aftenbladet at han ikke kan kommentere henleggelsen av saken mot Arne Viste…
… – På generelt grunnlag kan jeg si at hver sak er ulik og vurderes ut fra bevisene som foreligger. Det er bevisene i en sak som danner grunnlaget for påtaleavgjørelsen, enten det ender med tiltale eller henleggelse, sier politiadvokaten…
… «Etter en helhetsvurdering av bevisene i saken finner en ikke bevist ut over enhver rimelig tvil at Plog AS forsettlig eller uaktsomt har gjort bruk av arbeidskraften til utlendinger som ikke har nødvendig tillatelse til arbeid», skriver den påtaleansvarlige juristen i henleggelsen.

30.09.2019 forklarer etterforsker seg slik til Oslo Tingrett:
På pbok sine lokaler finner vi ikke andre på jobb enn Arne selv. Her har Arne påstått at det jobber folk. I avhør kommer vi ikke nærmere på å slå fast om dette faktisk har skjedd. Vi har ikke vært på arbeidsplasser hvor noen har jobbet, vi har altså ingen objektive holdepunkt på om han har ansatt noen…
….Ingen kan dømmes på påståtte handlinger fremsatt av dem selv. Vi finner ikke bevis for ansettelser og henlegger saken.
Aktor spør: På pbok er det altså ingen andre enn Arne på jobb?
Hvis vi hadde funnet noen på jobb kunne saken sett annerledes ut.

29.10.2020 skriver påtaleansvarlig jurist til Stavanger tingrett
Politiet var imidlertid varsomme med å inkludere personer ukritisk på oppfordring fra Viste, fordi disse personene i så fall risikerte straffeforfølgning for eget ulovlig arbeid og påfølgende mulig utvisning. Politiets undersøkelser, herunder kontroll av to adresser hvor det skulle foregå arbeid, ga ikke tilstrekkelig bevis for at Plog AS brukte eller formidlet arbeidskraften til utlendinger uten arbeidstillatelse, og saken ble følgelig henlagt på bevisets stilling.

KLAGESAK
29.01.2021 sender jeg en klagesak på disse forhold til politiet i Sør-Vest PD. Ikke fordi jeg bærer nag til noen, men fordi det er viktig at sannheten kommer fram i lyset. Sannheten vil bidra til forsvaret av ansatte og kunder i alle de parallelle straffesakene politiet kjører, og som snart skal berammes rundt omkring i landets tingretter. Etter flere rettsrunder bak meg, har jeg dessverre ikke lenger tillit til at påtalemyndigheten selv legger sannheten på bordet. De synes å være drevet av andre motiver.