Kriminaliseringsprosessen

MISTANKEN

Kan skattekortnekten mot de ureturnerbare asylsøkerne rundt 2011 ha vært helt eller delvis forårsaket av et forsøk på å skjule skattefeil fra det offentliges side?

Viste, Stavanger Aftenblad 03.10.2021

Var skattekortnekten og «kriminaliseringen» i 2011/2012 et forsøk fra myndighetene på å skjule egne skattefeil?

Ellingsen og Høyland om hvorfor IMI-kirken støtter Arne Viste, Stavanger Aftenblad 01.12.2021

Det er påfallende at rettssystemet, i skjul, innførte straff til arbeidende asylsøkere – uten behandling i regjeringen og rett etter en grov feil fra skatteetaten, skriver Arne Viste i dette innlegget.

Viste, Utrop 27.01.2022

Omfanget av uretten utgjør omkring 100 millioner kroner i feil innkrevd trygdeavgift fram til år 2010. Uretten har fortsatt i mindre omfang etter år 2011, men er samtidig blitt utvidet med mange tilfeller av 50% skattetrekk uten påfølgende skatteoppgjør.

Kan den såkalt «uavhengige» påtalemyndigheten ha latt seg påvirke av skattemyndighetenes uedle motiver ved straffbarhetsvurderingene i 2011?

Kan det stilles tvil om riksadvokat Jørn Sigurd Maurud sin uavhengighet i sakskomplekset når han er samboer med Hanne Bjurstrøm som var arbeidsminister da skattekortnekten og «kriminaliseringen» ble foretatt i 2011?

BAKGRUNNEN
Dommene etter virksomheten til Plog AS avklarer dessverre ikke de juridiske spørsmålene som er reist, derfor trengs Plog2 AS. Men vi har oppnådd at myndighetene innrømmer sine grove feil med uriktig innkreving av trygdeavgift gjennom flere tiår, fortsatt uten vilje til å gjøre opp for seg eller informere om feilen til dem som er rammet av lønnstyveriet.

TILLIT

Jonas Gahr Støre: Slik er ikke vi!

Skatteetaten om sitt samfunnsoppdrag

HVA VET VI

Fremmedloven (1927) § 2: Dersom nogen som ikke er norsk statsborger​ kommer til riket for å søke eller motta erhverv, må han før innreisen ha skaffet sig særskilt tillatelse til det (arbeidstillatelse).

Grunnloven (1954) § 110: Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide.

En ureturnerbar asylsøker hører helt sikker hjemme i gruppen «arbeidsdyktig menneske» og kan også noen ganger hevdes med rette å tilhøre gruppen «utlending som vil arbeide». Fram til 2003 ble de naturlig nok behandlet som deltakere i den første gruppen, noe som også understøttes av Lex superior, Lex temporalis og Lex specialis prinsippene.

19.02.2003 (side 14) vedtar direktørmøtet i UDI at: «.. første gangs søknad om midlertidige arbeidstillatelser fra asylsøkere med endelig avslag som hovedregel heretter skal avslås». Dessverre ble ikke arkivloven fulgt, slik at UDI nå ikke finner referatet fra dette direktørmøtet. Som rettskilde er praksisendringen av begrenset verdi, da den ikke er sporbar og ikke var til behandling hos lovgiver. Det var kanskje derfor den heller ikke ble fulgt opp verken i myndighetspraksis eller straffepraksis.

Vi er deretter kjent med ett eksempel fra 2008 der UDI sin praksisendring legges til grunn for straff, dessverre helt uten å behandle grunnlovsbestemmelsen eller rettskildevekten som burde tillegges UDI ubegrunnede og lite sporbare praksisendring fra 2003. Kilde høyesterett

Vi har ikke kjennskap til flere slike straffesaker, selv om tusenvis av ureturnerbare asylsøkere arbeidet i full åpenhet også etter praksisendringen. Selv om det hevdes at det faktisk finnes slike eksempler. Kilde stortinget.no.

Justis. og politidepartementet anså ikke hvitt arbeid utført av ureturnerbare asylsøkere for å være en form for kriminalitet som var verdt å nevne i stortingsmelding 7 (2010) «Kampen mot organisert kriminalitet». Kilde regjeringen.no

Det var likevel «opp mot 3000» ureturnerbare asylsøkere som brått mistet skattekortet fra januar 2011. Kilde stortinget.no

Alle disse hadde uriktig betalt og blitt ilignet folketrygdeavgiften på 7,8 %, selv om de ikke hadde mulighet til å bli medlemmer i folketrygden. Kilde: stortinget.no

Beslutningene om skattekortnekten ble foretatt av regjeringen, og ikke av påtalemyndigheten. Kilde Kommunal Rapport 09.02.2011

Det fremstår som om regjeringen var klar over at den uavhengige påtalemyndigheten ville sørge for at manglende skattekort ville føre til straffeforfølgninger, slik at de ureturnerbare ville miste jobben. Dette til tross for at manglende skattekort ikke påvirker lovligheten av arbeidsforholdet så lenge arbeidsgiver foretar og innbetaler skattetrekket etter regelverket. Kilde Kommunal Rapport 09.02.2011

Politiet i Stavanger startet etterforskningen i mars 2011. Kilde: Stavanger Aftenblad 27.09.2011

Straffepraksisendringen, heretter omtalt som «kriminaliseringen i 2011», synes å ha vært iscenesatt av statsadvokaten i Rogaland. Kilde: Stavanger Aftenblad 27.09.2011

Politiet i Stavanger arbeidet ut fra en liste med 95 saker, en liste politiet ikke selv hadde noen mulighet for å etablere uten hjelp fra skattemyndighetene. Politiarbeidet foregikk ikke gjennom tilfeldige kontroller, men var basert på denne liste. Kilde: Stavanger Aftenblad 27.09.2011.

Av de 95 arbeidsforholdene på listen ble 74 straffeforfulgt. Kilde: Stavanger Aftenblad 10.01.2012

De 74 arbeidsforhold som ble straffeforfulgt utgjorde omkring 113 årsverk. Kilde: Stavanger Aftenblad 10.01.2012

Med «opp mot 3000» mennesker som ble fratatt skattekortet fra 01.01.2011, kan vi anta at det er snakk om at de pågående arbeidsforhold som ble «kriminalisert i 2011» utgjorde 4.500 årsverk. Hvis vi legger til grunn at dette ikke innbefatter arbeidsforhold som var naturlig avsluttet før 2010, at det i stor grad gjelder lavlønnede årsverk, at minstefradrag på grunnlaget for trygdeavgift var 40.000 og at trygdeavgiften var på 7,8 %, finner vi at lønnstyveriet som ble forsøkt skjult i 2011 var på omkring 100 millioner kroner.

Harald L. Grønlien var embetsleder for Rogaland statsadvokatembeter fra 1995 og frem til 1. januar 2019. Nå avdøde Grønlien likte ikke tiggere og varslere, og neppe ureturnerbare asylsøkere. Selv var han aktor ved justismordet på fetteren til Birgitte Tengs. Riksadvokat Maurud som er samboer med Hanne Bjurstrøm (arbeidsministeren i 2011), hedrer Grønlien som «en høyt respektert og verdsatt kollega».

??? Kan de verdier som statsadvokaten i Rogaland var kjent for ha vært et vurderingskriterie for at nettopp Rogaland statsadvokatembete ble plukket ut som den foretrukne samarbeidspartner av dem som arbeidet for å skjule egne skattefeil? Hvilke relasjoner hadde Grønlien til maktpersoner i forvaltningen og den politiske elite? Her er det et gravebehov.

Den nye lovfortolkningen av UDI i 2004 og statsadvokaten i Rogaland i 2011 hadde ikke sin bakgrunn i noen endring i lov eller forskrift. Spørsmålet var ikke blitt ikke behandlet i NOU 2004:20 eller i OTP:75 (2006-2007) eller av våre folkevalgte da de vedtok ny utlendingslov. Straffbarhetsspørsmålet var ikke noen gang til åpen politisk behandling hos lovgiver.

Påtalemyndigheten skal være uavhengig. Påtalemyndigheten skal i straffesaker, i likhet med domstolene, foreta sin egen selvstendige vurdering av rettskildene, uten å la seg påvirke av opinionen, mediene, forvaltningen eller politikerne. Kilde stortinget.no og snl.no. Derfor er våre mistanker så alvorlige, uhyrlige og udemokratiske at det krever litt modningstid å tenke at det faktisk kan ha vært mulig.

Statsadvokaten finner ingen dokumenter som kan avkrefte mistankene.
Vi spurte 22.11.2021:
«Vi ber i tillegg om at det gis tilstrekkelig merinnsyn i statsadvokatens øvrige dokumenter til en gang for alle å avkrefte de alvorlige mistankene som er reist om uedle motiver for kriminaliseringsprosessen i 2011/2012.«
Statsadvokaten svarte 03.12.2021:
«Vi er heller ikke kjent med at det foreligger slike dokumenter som du nevner, og innsyn som begjært kan derfor ikke gis«

INNLEDENDE GRAVING MØTES MED HEMMELIGHOLD

Når vi følger opp statsadvokaten ved å begjære innsyn i dokumenter som kan enten dokumentere eller avkrefte de uedle motivene, velger både statsdavokaten og riksadvokaten å bryte offentleglova, og hindrer oss dermed slikt innsyn.
22.11.2021 Innsynsbegjæring til statsadvokaten
29.11.2021 Klage til riksadvokaten på statsadvokatens avslag
01.12.2021 Riksadvokaten sier statsadvokaten vil svare
03.12.2021 Statsadvokaten svarer på plage ved å spille dum og uvitende
06.12.2021 Ny og mer presis innsynsbegjæring til statsadvokaten
11.12.2021 Klage på nytt avslag til riksadvokaten
15.12.2021 Riksadvokaten prøver unndra seg ansvaret for å foreta klagebehandling
01.01.2022 Vennlig påminnelse til riksadvokaten
04.01.2022 Riksadvokaten prøver igjen unndra seg ansvaret for å foreta klagebehandling
04.01.2022 Vi ber riksadvokaten bekrefte at egen klagebehandling er avsluttet og ferdigstilt
10.01.2022 Telefonpurring med følgende opplysning: «Jeg ser at det er noen på saken, og de skal svare deg …. Du kan gjerne sende en purring altså.»
17.01.2022 Siste skriftlige purring.

Når vi følger opp statsadvokaten ved å begjære innsyn i dokumentjournalen fra den aktuelle perioden, velger både statsadvokaten og riksadvokaten å bryte offentleglova og hindrer oss dermed slikt innsyn.
11.12.2021 Innsynsbegjæring i dokumentjournalen til statsadvokaten
20.12.2021 Klage til riksadvokaten på statsadvokatens avslag
21.12.2021 Riksadvokaten sier statsadvokaten vil svare
28.12.2021 Siste melding fra Viste til statsadvokaten
04.01.2022 Vi tar påtalemyndighetens ubegrunnede hemmelighold til etterretning

Når vi følger opp politiet ved å begjære innsyn i dokumenter som kan dokumentere eller avkrefte de uedle motivene, velger både politiet og statsadvokaten å bryte offentleglova og hindrer oss dermed slikt innsyn.
22.11.2021 Innsynsbegjæring til Sør-Vest PD
29.11.2021 Klage til statsadvokaten på politiets avslag
02.12.2021 Politiet «svarer» ved å oversende to irrelevante dokumenter. Ingen av dem vi har spurt etter.
02.01.2022 Klage til statsadvokaten på politiets avslag
10.01.2022 Purring til statsadvokaten
17.01.2022 Siste purring til statsadvokaten

PLOG ELLER GRAVEMASKIN?
Da plogen ble ødelagt av møtet med denne store steinen som har ligget skjult i mørket, var det enkleste og mest fristende å la steinen ligge, og bare pløye videre med plog2. Men jeg har bestemt meg for å «olstre med gravemaskin» for å fjerne hele steinen. Året 2022 tenker jeg å innlede ved først å spa litt selv for å avdekke mer av steinen og kanskje hamre litt på den for å se om den har sprekker. Bok, film og foredragsserie vil være nyttig. Men det viktigste nå er å få lokket noen gravegrupper fra mediehusene ut på stedet. Jobben blir så mye enklere med gravemaskiner. Steinen må bort og erstattes med fruktbar jord. Det brydder då etter plogen!