Arbeidsgiveravgift og konkurs

OPPSUMMERING

Da Plog AS ansatte ureturnerbare asylsøkere visste jeg det ville bli krevende å håndtere skatt og avgifter. Det var derfor viktig å spille med åpne kort, samt å spørre skatteetaten om smått og stort. Ingen skattespørsmål er «som normalt» når de ansatte ikke får skattekort, ikke har identifikasjonspapirer, ikke får tildelt PersonID, ikke passer inn i systemet for A-melding, ikke får bli medlemmer i folketrygden, ikke får tegnet yrkesskadeforsikring, ikke får ha bankkonto eller bankkort osv. osv.

Allerede ved den første ansettelsen spør jeg om arbeidsgiveravgift. Skatt Vest svarte omsider at det ikke skulle betales arbeidsgiveravgift, da de ansatte ikke fikk bli medlemmer i folketrygden. Dette ble senere bekreftet av skattedirektoratet. Når jeg siden spør finansministeren blir det helt taust, inntil plutselig skatteoppkreveren uten noe forvarsel slår Plog AS konkurs på grunn av manglende innbetaling av arbeidsgiveravgift. Grunnlaget for konkursen i Plog AS var at selskapet hadde fulgt den veiledningen Skatt Vest og Skattedirektoratet gav om arbeidsgiveravgiften.

Domstolene lukket øynene for det inntrufne, og overså bevisst de fremlagte argumenter og dokumenter, deriblant disse 3 store feilene i skattebehandlingen:

Feil 1
Skatteetaten har urettmessig i en årrekke innkrevd og beregnet trygdeavgift for ureturnerbare skattytere som ikke er medlemmer i folketrygden. (guesstimate 100 millioner)

Feil 2
Skatteetaten hadde urettmessig i en årrekke innkrevd og beregnet arbeidsgiveravgift fra arbeidsgivere til ureturnerbare ansatte som ikke er medlemmer i folketrygden. Skattedirektoratet innrømmet feilen helt til de kartla omfanget av den høsten 2017. Først under konkursbehandlingen av Plog AS informerte de om at de hadde endret synspunkt, og slo dermed Plog AS konkurs på det grunnlaget.

Feil 3
Skatteetaten har i en årrekke innkrevd 50% skattetrekk for ureturnerbare skattytere uten skattekort, uten å foreta påfølgende skatteoppgjør. Skatteetaten plikter å foreta slikt skatteoppgjør.

KOMMUNIKASJON MED SKATT VEST

Plog AS 19.06.2015
Jeg ber også om at dere i deres svar angir hvordan dere ønsker Plog AS skal håndtere arbeidsgiveravgift ….. i perioden frem til vi får en endelig juridisk avklaring i saken.

Skatt Vest 09.07.2015
Da det opplyste forhold mest sannsynlig vil omfattes av straffebestemmelser, kan skatteetaten ikke besvare deres spørsmål ytterligere.

Plog AS 04.03.2016 (med referanser til 14.01.2016 og 12.02.2016)
Vi anser oss skatte- og avgiftspliktige, og er takknemlige for at skatteetaten bekrefter denne plikten
… Vi anser dette å være en bekreftelse på at våre ansatte opptas som medlemmer i folketrygden, og ber om at dette bekreftes av skatteetaten. Uten bekreftelse på slikt medlemskap, ber vi om veiledning vedrørende det juridiske grunnlaget for den avgiftsplikt som foreligger.
KOMMENTAR: Begge parter er enige om skatte- og avgiftsplikten. Plog benytter enigheten som verktøy for å presse fram:
1 skattekort av praktiske hensyn for Plog AS
2 bekreftelse på tilhørende trygderettigheter for de ansatte

Telefonsamtale(r) Viste – Skatt Vest
Saksbehandler Erik Johnstad forklarte i telefonsamtale forskjellen mellom dem som ikke er medlem i folketrygden, og dem som ikke får bli medlemmer i folketrygden. De ansatte i Plog AS falt i denne siste gruppen, og det gjorde spørsmålet juridisk vanskelig. Denne usikkerheten var årsaken til at det tok tid å svare på mine henvendelser og purringer. Jeg tror telefonsamtalen fant sted sommeren 2016, eller kanskje enda tidligere. Denne telefonsamtalen fører til at jeg siden benytter ordene «ikke får bli» om de ansattes situasjon.
KOMMENTAR: Skatteetaten er redd for å utløse trygderettigheter, og åpner for tvil for om det virkelig foreligger avgiftsplikt. Denne tvil preger den kommende kommunikasjon. Håpet mitt om å kunne benytte avgiftsplikten som brekkstang for påfølgende trygderettigheter henger i en tynn tråd. Jeg presser på videre for å få forpliktende svar.

Plog AS 18.08.2016
Vi kan ikke se å ha fått svar på vårt spørsmål om hvordan skatt og eventuelle avgifter skal håndteres uten skattekort, stilt i brev datert 04.03.2016. I mangel av svar og veiledning foretar vi følgende… :
… For arbeidsgiveravgiften forholder vi oss nå til at hun ikke får bli medlem i Folketrygden, og at denne avgift faller bort.

KOMMENTAR: Jeg benytter oppsigelsen som verktøy for å presse fram et svar fra skatteetaten, etter over ett års venting på forpliktende svar.

Skatt Vest 16.09.2016
Det vises til brev av 18.08.2016
… Skattekontoret har med dette sett de lønnsopplysninger som er gitt. Det bemerkes at en arbeidsgiver ikke kan velge hvorvidt arbeidsgiveravgift og trygdeavgift skal innbetales eller ikke.

KOMMENTAR: Nettet snører seg om skatteetaten, og de benytter stråmannsargumentasjon. Saksbehandler vet veldig godt at spørsmålet om avgiftsplikt er knyttet til medlemskapet i folketrygden. Likevel formulerer han seg som om jeg mener at jeg velger dette selv.

Plog AS 24.11.2016
Deres bemerkning om at «arbeidsgiver ikke kan velge» fremstår meningsløs. Det er NAV som opplyser om at våre ansatte ikke får bli medlemmer i folketrygden, med den avgiftsplikt som følger. I tidligere korrespondanse har Skatteetaten nettopp henvist til NAV for slike avklaringer, og Plog AS har ikke valgt selv, men fulgt skatteetatens henvisninger.

Skatt Vest 15.12.2016
Endelig vises det til svar gitt i vårt brev av 16.09.2016, om innbetaling av arbeidsgiveravgift og trygdeavgift, som ikke er helt presist. Det er korrekt som det fremgår i brevet at en arbeidsgiver ikke kan velge hvorvidt arbeidsgiveravgift og trygdeavgift skal innbetales eller ikke. Det er imidlertid en forutsetning at vedkommende arbeidstaker er medlem av folketrygden og skal betale trygdeavgift.
KOMMENTAR: Omsider får vi et forpliktende og tydelig svar. Plog AS følger opp med tilhørende praksisendring. For å best mulig ivareta de ansattes interesser etableres en avtale med Mennesker i Limbo om at de mottar pengene. De ansatte informeres med epost. Kunder og spesielt interesserte informeres via www.dyktige.no. Etter hvert som skattedirektoratet bekrefter praksisen informeres også offentligheten ved en rekke medieoppslag, eksempelvis Aftenposten 18.12.2017.

Plog AS 12.04.2017
Videre ble det beregnet en AGA (arbeidsgiveravgift) på 4.437,93, da skatteetaten på dette tidspunkt krevde slik avgift fra arbeidsgiver Plog AS. Da hun ikke var medlem av folketrygden betalte Plog AS dette til henne…..
Dette ble opplyst til skatteetaten 18.08.2016, hvorpå skatteetaten først fastholdt kravet om AGA den 16.09.2016, før dere frafalt kravet om AGA den 15.12.2016.

Presiseringer rundt AGA (arbeidsgiveravgiften)
Vi leser deres brev datert 15.12.2016 som at det ikke skal betales AGA eller trygdeavgift til skatteetaten for dem som ikke er medlemmer av Folketrygden.

Politiet 03.08.2017
Henlegger straffesaken mot Plog AS «grunnet bevisets stilling«.

KOMMUNIKASJON MED SKATTEDIREKTORATET


Etter politiets henleggelse løftes saken til skattedirektoratet. Jeg purrer skattedirektøren 11.08.2017, hvorpå jeg blir oppringt av direktør for personskatt 25.08.2017:

* Hun forteller at skattedirektoratet har registrert politiets henleggelse av straffesaken.
* Hun informerer om at hun vil være saksbehandler heretter
* Hun ber meg derfor bruke epostadressen lene.ringsa@skatteetaten.no i kommunikasjonen. Ved å holde korrespondansen unna postmottakets rutiner, fikk hun mulighet til å bryte arkivloven.
* Hun lover å foreta skatteoppgjør for de ansatte i Plog AS. Det viste seg å være en løgn.
* Videre lover hun å besvare de ubesvarte spørsmål. Det viste seg også å være en løgn.

Eposter 14.09.2017 og 15.09.2017
VISTE: Skal arbeidsgivere til ansatte som ikke er medlem i folketrygden betale arbeidsgiveravgiften for disse til skatteetaten, eller til det land/den institusjon/den organisasjon som best ivaretar deres sosiale behov ved arbeidsledighet, sykdom etc. Dersom skatteetaten krever pengene ber jeg dere forklare hvor pengene blir av. Som arbeidsgiver har jeg et ansvar for å ivareta de ansattes behov også når de er syke. Jeg mistenker at skatteetaten stjeler pengene, i stedet for å bruke midlene slik de er tiltenkt.
RINGSÅ: Alle arbeidsgivere er i utg. pkt. pliktige til å betale arbeidsgiveravgift for sine ansatte. Dette gjelder uavhengig av om den ansatte er medlem av folketrygden eller ikke.
VISTE: Jeg spør ikke om utgangspunktet, men om konklusjonen. Vi avventer endelig svar. Plog AS har tidligere fått brev fra skatteetaten om at arbeidsgiveravgift forutsatte medlemskap i Folketrygden…. Jeg spør skatteetaten om hvilke lover og regler som gjelder. Skatteetaten plikter å svare på det..

Møtereferat 10.10.2017 hos skattedirektoratet på Helsfyr
Skattedirektoratet fikk vedlagte oversikt «Spørsmål til skatteetaten» (Excel‐ark) og bekreftet at de vil gi Plog AS en utfylt versjon med sine kommentarer senest 24.10.2017

Plog AS spør i Excel-arket 10.10.2017
STATUS: Arbeidsgiver har et ansvar for de ansattes velferd også ved sykdom, arbeidsledighet etc. AGA må derfor håndteres til de ansattes beste. Gjelder derfor også de ureturnerbare uten lovlig opphold, men ikke via Folketrygden, derimot via MiL. Om myndighetene krever AGA til andre formål enn de ansattes velferd, kan ikke Plog se andre muligheter enn å beregne dobbel AGA for de ansatte. En AGA som staten krever, og en AGA som sendes MiL for å ivareta Plog sitt ansvar for sine ansatte.
SPØRSMÅL: Plog AS anser spørsmålet for å være besvart den 15.12.2016. AGA gjelder kun medlemmer av folketrygden. Kemneren sår likevel tvil om dette i eposter, men uten å konkludere tydelig. Skatteetaten er bedt om å bekrefte Plog AS sin forståelse, men har ikke vært villig til det.

Skattedirektoratet svarer 26.10.2017
Svar: Ref. brev datert 15.12.2016
KOMMENTAR: Skattedirektoratet bekrefter helt klart og tydelig Skatt Vest sitt svar 15.12.2016 om at det ikke skal betales arbeidsgiveravgift. I møtet 10.10.2017 fikk jeg bare muntlig beskjed om dette. I Excel-svaret fikk jeg den endelige skriftlige bekreftelse jeg trengte.

SKATTEPAUSEN

Plog AS melder tillitsbrudd og skattepause 10.12.2017
Tillit er limet i samfunnet. For Plog AS oppleves det derfor som tillitsbrudd at ikke skatteetaten svarer på de spørsmål som er stilt i en rekke brev gjennom flere år.

Hva skjer når Plog AS tar skattepause?
Noen eksempler gis 02.01.2018, 02.01.2018, 10.01.2018, 15.01.2018, 17.01.2018, 18.01.2018, 18.01.2018, 18.01.2018, 31.01.2018, 01.02.2018, 02.02.2018, 03.02.2018, 03.02.2018, 07.02.2018 og 12.02.2018.
Først etter 3 måneder, den 22.03.2018, har skatteetaten oppfattet budskapet, og varsler utleggsforretning. Vi kommenterer 27.03.2018. Jeg tar med advokat Bjørn Inge Waage i forretningen 05.04.2018, som innledes med opplysning om at utleggsforretningen var kansellert. Skatteoppkreveren forklarte at kanselleringen skyldtes de påpekte feilene i skattebehandlingen av Plog AS sine ansatte, og at skatteoppkreveren sammen med sin sjef i Skatt Vest heretter ville rette oppmerksomheten mot skattedirektoratet som hadde ansvar for å svare på spørsmålene.

FINANSMINISTEREN

Plog AS spør finansministeren 23.01.2020

Jeg skriver denne epost for å gi en rask oversikt til vår nye finansminister, Jan Tore Sanner, over feilene skattedirektoratet gjør og har gjort i skattebehandlingen av de ansatte i Plog AS, og hundrevis av andre skattytere i samme situasjon. Feilen er en systemsvikt som har pågått gjennom en 20-års periode. Denne epost nevner noen enkelttilfeller, men er altså en beskrivelse av en systemsvikt.

Finansdepartementet spør skattedirektoratet 10.02.2020
Vi ber om at direktoratet redegjør for de problemstillingene Viste reiser, slik at vi kan besvare henvendelsen

Våren 2020 purrer jeg finansdepartementet.
Gjentatte ganger både muntlig og skriftlig. Det er ingen info å hente, heller ikke om når svar kan gis. Men jeg får en følelse av at det skjer mye i kulissene og at noe snart er i gjære…

KONKURSBEHANDLINGEN

Skatteoppkreveren foretar 16.06.2020 et falsum av en utleggsforretning.
Ikkje nokon utlegg.
Saksøkte blei oppmoda om å betale og er gjort kjend med reglane for kva som skal og kan takast unna utleggsforretning. Saksøkte blei og oppmoda om å opplyse om eventuelle andre utleggsobjekt.
KOMMENTAR: I innkallingen til forretningen ber skatteoppkreveren i Sola, Geir Tørring, om å bli kontaktet på telefon hvis jeg ønsker delta slik jeg har rett til. Han forklarer det med Covid-19 og smittefare. Jeg ringer ham 15.06.2020 og ber om å få delta. Han lover å legge til rette for digital deltakelse. Han sier han vil kontakte meg med info om det praktiske for elektronisk deltakelse. Neste dag foretar han likevel forretningen bak min rygg. I referatet skriver han usannheter om hva jeg ble oppfordret til og hva jeg ble gjort kjent med i møtet som han effektivt hadde hindret meg å delta i. Det framsatte kravet var på 394 954, mens pålydende på Plog sine driftskonti var på ca 1,2 millioner på det tidspunkt. Også dette «glemte» skatteoppkreveren å sjekke. Han var neppe på pengejakt etter skatter og avgifter, som jo er kemnerens fremste oppgave i konkurssaker. Oppdraget hans var nok å stanse Plog AS. Hvem gav ham et slikt oppdrag?

Skatteoppkreveren prøver overrumple 24.09.2020
Videre tilkommer arbeidsgiveravgift for utbetalt lønn i perioden 2018-2020. Disse kravene er ikke forfalt, men må tas med i insolvensvurderingen… Dersom en legger til grunn arbeidsgiveravgift med høy sats da selskapet er hjemmehørende i en kommune med høy sats, er estimert arbeidsgiveravgift for årene 2018-2020 kr. 1 210 528.
KOMMENTAR: På et ukjent tidspunkt, og uten å informere Plog AS om dette, har altså skatteetaten endret sitt syn på arbeidsgiveravgiften. Sent på kvelden før konkursbehandlingen oppdager jeg endringen ved detaljert lesning av punkt 17 i en kopi vi får av et støtteskriv som skatteoppkreveren har sendt til tingretten noen timer tidligere.

Plogs info 14.10.2020 til tingretten om skatteetatens helomvending:
Skylder unndrar seg ingen forpliktelser, men har på korrekt vis påpekt at det ikke kan svares avgift når grunnlaget for avgiften ikke slår inn. Dette er også erkjent fra Staten. Det vises til
Bilag 1: Skriv fra Skatt Vest datert 15.12.16
Det fremkommer at Staten selv mener det ikke skal svares avgift i et slikt tilfelle. Skattedirektoratet ved direktør for personskatt i juridisk avdeling (Lene Marie Ringså Solberg) bekreftet synspunktet i møte med Viste høsten 2017.

Tingrettens kjennelse 19.10.2020
Plog AS har lagt fram et brev datert 24.11.2016 fra Skatt Vest som kan forstås slik at det ikke skal betales arbeidsgiveravgift og trygdeavgift for arbeidstakere som ikke er medlem av folketrygden og ikke skal betale trygdeavgift. Uttalelsen er ikke nærmere begrunnet, og tillegges begrenset vekt.
Retten er etter dette kommet til at det ikke er grunnlag for Plog AS sine innsigelser mot kravet om arbeidsgiveravgift. Det legges dermed til grunn at saksøker har et uforfalt krav på arbeidsgiveravgift på 1 210 528 kroner.

KOMMENTAR: Hvorfor henviser tingretten til et «brev datert 24.11.2016 fra Skatt Vest». Skatt Vest sitt brev var datert 15.12.2016. Hvorfor overser tingretten vårt argument som var understøttet av vår dokumentasjon?

Plog AS sin anke 09.11.2020
Tingretten har valgt ikke å vektlegge dokumentasjon fremlagt fra ankende part hvor det klart fremkommer at det ikke skal betales arbeidsgiveravgift og trygdeavgift. Tingretten viser til at uttalelsen ikke er «nærmere begrunnet».
Ankende part viser til at skrivet fra Staten datert 15.12.2016 konkret gjelder den foreliggende sak, og er del av en lengre kommunikasjon…
…Det er ikke riktig at Skatteetatens standpunkt ikke var nærmere begrunnet, slik tingretten legger til grunn. Arbeidsgiver fikk den gang forklart at det måtte skilles mellom ansatte som ikke var medlem i folketrygden (altså frivillig), og dem som ikke fikk bli medlem (altså ufrivillig). Selskapet kunne ikke annet enn å forholde seg til den veiledning som ble gitt. Tingrettens bevisvurdering og bevisste valg hva gjelder å se bort fra skrivet, er således feil.
Det er sentralt for lagmannsretten å se hen til at Skatteoppkreverens standpunkt og tingrettens premisser, strider med det standpunkt som er inntatt av Skatt Vest og Skattedirektoratet, og som arbeidsgiver har forholdt seg til. Lagmannsretten må prejudisielt ta stilling til om saksøkte de facto skal betale arbeidsgiveravgift i et tilfelle som det foreliggende og for vurderingen se hen til skrivet.

Statens anketilsvar 23.11.2020
Staten er videre enig med tingretten i brevet fra Skatt Vest til selskapet datert 24.11.2016 må tillegges begrenset vekt. Det fremgår ikke av brevet hvilke vurderinger som er gjort, og kan ikke tolkes slik at arbeidsgiver i denne saken fritas fra plikten til å betale arbeidsgiveravgift. En villedende uttalelse fra skattemyndighetene vil uansett ikke være bindende ved fastsettelsen.
KOMMENTAR: Ved å gjenta tingrettens henvisning til et brev som ikke er relevant, samt ved å overse våre referanser til det riktige dokumentet, bidrar staten til å øke forvirringen. Staten kommenterer heller ikke skattedirektoratets bekreftelse (26.10.2017) av Skatt Vest sitt svar (15.12.2016).

Lagmannsrettens kjennelse 06.01.2021
Plog AS v/styrets leder har i hovedtrekk gjort gjeldende:
…Lagmannsretten må videre ta stilling til om arbeidsgiveravgift for utbetalt lønn i perioden 2018–2020 kan tas med i insolvensvurderingen. Skatteetaten har erkjent at kravet ikke er forfalt.

Staten v/Skatteetaten divisjon innkreving har i hovedtrekk gjort gjeldende:
Brevet fra Skatt Vest av 24. november 2016 kan ikke tolkes slik at arbeidsgiver fritas fra plikten til å betale arbeidsgiveravgift. En veiledende uttalelse fra skattemyndighetene vil uansett ikke være bindende ved fastsettelsen
Lagmannsrettens vurdering:
Tingretten kom til at det ikke var grunnlag for Plog AS sine innsigelser mot kravet om arbeidsgiveravgift, og la til grunn at selskapet var skyldig arbeidsgiveravgift på 1 210 528 kroner for årene 2018 til 2020… …Lagmannsretten er enig i tingrettens vurdering
KOMMENTAR: Lagmannsretten oppfatter ikke at et av hovedpoengene er at Plog AS fulgte veiledningen fra skatt vest og skattedirektoratet i spørsmålet om arbeidsgiveravgift. Lagmannsretten overser argumentet og dokumentasjonen fullstendig. Derimot legger de til grunn statens og tingrettens referanse til et brev som ikke er relevant.

Anke til Høyesteretts ankeutvalg 02.02.2021
Lagmannsretten har ikke tatt stilling til dokumentasjonen fremlagt fra ankende part hvor det klart fremkommer at det ikke skal betales arbeidsgiveravgift og trygdeavgift. Dokumentasjonen denne side sikter til er skrivet fra Staten datert 15.12.2016...
Skrivet fra Staten datert 15.12.2016 gjelder den foreliggende sak og er del av en lengre kommunikasjon mellom selskapets ledelse og Skatteetaten. Avsender av skrivet var på tidspunktet for utarbeidelse godt kjent med virksomheten, skatte- og avgiftsproblematikken og vanskelighetene med å følge gjeldende regelverk med hensyn på rapportering med videre.
Arbeidsgiver fikk den gang forklart at det måtte skilles mellom ansatte som ikke var medlem i folketrygden (altså frivillig), og dem som ikke fikk bli medlem (altså ufrivillig). Ankende part hadde selv ikke kompetanse til å overprøve Skatteetatens uttalelser og kunne ikke annet enn å forholde seg til den veiledning som ble gitt.
Skatteoppkreveren må også forholde seg til den veiledning de selv har gitt. Når det er gitt uttrykk for at det ikke skal svares arbeidsgiveravgift, kan kravet heller ikke anses å være «klar(t) og forfalt» på konkursåpningstidspunktet. Skatteoppkreveren har ikke bestridt at det fremsatte krav strider mot veiledningen som er gitt.
Det bemerkes at ankende part først ble kjent med kravet om arbeidsgiveravgift i ankemotpartens prosesskriv til Stavanger tingrett av 24.09.2020. Ankende part har følgelig forholdt seg til den veiledning som tidligere er gitt, og handlet i god tro om at det ikke skal svares arbeidsgiveravgift, frem til dagen før rettsmøte til behandling av konkursbegjæring ble avholdt den 25.09.20.

Regjeringsadvokatens prosesskriv 18.02.2021
3.3 Arbeidsgiveravgift
Staten mener det også her må skilles mellom de lovbestemte plikter som påhviler arbeidsgiver og de rettigheter den enkelte arbeidstaker har etter gjeldende regelverk. Det følger av folketrygdloven § 23-2 første ledd at arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse for arbeid han plikter å innrapportere.
KOMMENTAR: Staten forholder seg ikke til sin tidligere veiledning.

Vårt prosesskriv 23.02.2021
Staten anfører at det skal betales arbeidsgiveravgift i foreliggende tilfelle: Denne side finner grunn til å presisere at Staten både ved Skatt Vest og Skattedirektoratet i perioden 15.12.2016 – 24.09.2020 har opplyst om at det ikke skal betales arbeidsgiveravgift i foreliggende tilfelle. Dette fremkommer av dokumentasjon fremlagt fra ankende part tidligere i saken, og er ikke bestridt av ankemotpart.

Høyesterett avslår anken i sin kjennelse 25.03.2021
Høyesteretts ankeutvalg kan nekte en anke fremmet dersom den ikke reiser spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke andre forhold taler for at anken bør prøves, jf. tvisteloven § 30-5. Ankeutvalget finner enstemmig at anken bør nektes fremmet.
KOMMENTAR: At Plog AS bare hadde fulgt skatteetatens veiledning omkring arbeidsgiveravgiften ble ikke vurdert av høyesterett å være et «forhold som taler for at anken bør prøves».

LØSNINGEN PÅ SKATTEFEILENE

Med konkursen har den andre og tredje statsmakt sammen stanset Plog AS som hadde begått feilen å følge skatteetatens veiledning om arbeidsgiveravgiften. Det er et kunststykke av dem. Men dessverre har myndighetene fortsatt ikke klart å løse de underliggende skattefeilene. Det er urovekkende.

Det er en stor gåte hvordan myndighetene omkring 2010 tenkte at løsningen på egne skattefeil var å inndra skattekortene. Hvordan kunne et slikt tiltak rette opp feilen med feilberegnet trygdeavgift? I stedet oppnådde skatteetaten bare å introdusere en ny feil med manglende skatteoppgjør.

Det er en like stor gåte hvordan myndighetene i 2020 tenkte at løsningen på disse feilene kunne løses ved å drepe sangfuglen Plog/Viste som tillot seg å kvitre høyt om feilene. Å feie ting under teppet er ikke noen løsning – de vil før eller siden dukke opp igjen uansett.

Løsningen er åpenbar. Det er å foreta korrekte skatteoppgjør, og betale tilbake de pengene som uriktig er innkrevd fra ureturnerbare asylsøkere gjennom 20 år. Eller aller helst også løse det større problemet ved å tilby de ureturnerbare asylsøkerne i Norge et amnesti. Det er på høy tid!

Derfor er nå Plog2 AS etablert for hjelpe myndighetene med å oppdage den virkelige løsningen på problemene.

KONKURSKARANTENE

Siste utvikling er at Stavanger tingrett 17.08.2022 skal vurdere om Arne Viste skal få konkurskarantene etter anbefaling fra bostyrer.

Først ble vi straffet med fengsel, bot og inndragning av millionbeløp for å ha fulgt bestemmelsene i Grunnlovens §110.

Deretter ble Plog AS slått konkurs for å ha fulgt skatteetatens veiledning omkring arbeidsgiveravgiften.

Men dette var ikke nok. Bostyrer anbefaler at jeg personlig skal gis konkurskarantene som ytterligere vil ramme meg økonomisk. Jeg brødfør meg som selvstendig konsulent i olje og gass. Tidligere gjennom Plog AS og nå snart også i Plog2 AS. En konkurskarantene vil et hinder for det.

Som forberedelser har jeg bedt om innsyn i de alvorlige anklagene om at jeg har flere «svin på skogen» enn dem jeg er dømt for. Videre har jeg bedt om anledning til å føre vitner.