Om Plog2 AS

Plog2 skal ansette ureturnerbare asylsøkere for at også de skal kunne bidra med sine ressurser.

Oppsummeringen etter Plog1 viser behov for tydeliggjøring av innholdet i grunnlovens § 110, samt lys på endringen i skattepraksis i 2011 og endringen i straffepraksis i 2012.

1 Er bestemmelsen i grunnlovens § 110 bare en programerklæring? Eller inneholder den også et forbud til myndighetene om ikke å nekte mennesker å arbeide som derfor verner om individets næringsfrihet.
Henvendelsen som sendes riksadvokaten.

2 Hva tenker vår nye regjering om myndighetenes håndtering av egne skattefeil gjennom årtier.
Henvendelsen som sendes finansdepartementet.

HJELP OSS MED DISSE AVKLARINGENE

Plog1 forsøkte avklare disse tingene, men uten å lykkes. Plog2 fortsetter nå arbeidet mot en juridisk avklaring. Samtidig ber vi om din hjelp til å bidra til en administrativ eller politisk løsning. Vi ber deg helt enkelt om å stille deg bak de to henvendelsene.

Du melder deg som spørsmålsstiller ved å melde deg på https://www.opprop.net/plog2. Da vil du også stå på blindkopi på epostene som sendes.

  • Det er helt risikofritt, ingen kan bli straffet for å stille spørsmål.
  • Også organisasjoner inviteres. Bruk navnefeltene i oppropet kreativt, og oppgi en unik epostadresse til organisasjonens postmottak.
  • Er du statsansatt? Les statens etiske retningslinjer, og still spørsmål internt oppover i systemet ditt.
  • Sitter du på stortinget eller kjenner noen der? Oppfordre dem til å stille spørsmål om skattehåndteringen til vår nye finansminister fra stortinget.
  • Takk for støtten. Tydelige svar fra forvaltningen på spørsmålene vil vesentlig avlaste børen på mine skuldre ved driften av Plog2 inn mot de kommende rettsavklaringer.

INFOMATERIELL

Arne Viste presenterer «Retten til arbeid» i et historisk perspektiv

Kildene og historikken til Grunnlovens § 110

Infobrosjyre 1: Hvorfor drar de ikke hjem?

Infobrosjyre 2: Hvorfor skal de arbeide?

Infobrosjyre 3: Ansettelser i Plog AS

Dommen mot Plog1 besvarer ikke de juridiske spørsmål som ble reist. I stedet kretser den rundt en rekke stråmannsargumenter som begge parter alltid har vært enige om. Likevel ble dommen opprettholdt av både lagmannsrett og høyesterett, og ble rettskraftig 18.05.2020, dagen etter selve grunnlovsdagen.

Når det gjelder de såkalt «uavhengige» organene påtalemyndighet og domstol, registrerer jeg at:

  • Dommer Richard Saue  som ikke ville ta imot sivilrettslig stevning i 2014 hadde arbeidet 12 år hos justisdepartementet, og hadde også to verv for min motpart da kjennelsen ble avsagt.
  • Påtalemyndigheten ledes av Jørn Sigurd Maurud som er samboer med Hanne Bjurstrøm. Hun var arbeidsminister i Stoltenberg 2 regjeringen da de tok skattekortene fra de ureturnerbare. Riksadvokaten har en personlig interesse i at Plog AS skal bli straffedømt for på den måten å unngå et kritisk blikk på de vurderinger hans samboer gjorde.
  • Dommer Torild Margrethe Brende som var rettens leder i Oslo tingrett er gift med Børge Brende. Han var utenriksminister i Solberg regjeringen som har vært Plog AS sin «motpart» siden den sivilrettslige stevningen i 2014.

Habilitetsvurdering er disse personers selvstendige ansvar. Jeg kjenner ikke til hvilke vurderinger de har gjort.

LOVEN

Grunnlovens §110:

Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.

Forarbeidene til GRL § 110:

… de som velges til Stortinget eller får myndighet i staten blir forpliktet til å realisere Grunnlovens pålegg. Deri ligger en større realitet og et dypere alvor enn de mer generelle løfter politikerne avlegger i sine programmer. Det kan ikke vedtas lover eller treffes disposisjoner som åpenbart og bevisst hindrer eller vanskeliggjør realiseringen av Grunnlovens pålegg.

Menneskerettsloven Vedlegg 4 (ICESC) Artikkel 6:

Konvensjonspartene anerkjenner retten til arbeid, som omfatter mulighet for enhver til å tjene sitt levebrød ved arbeid som han fritt har valgt eller godtatt; og skal treffe de nødvendige tiltak for å trygge denne rettighet.

Innledningen til ICESC presiserer:

… det enkelte mennesket har plikt til å arbeide for at de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske har forpliktelser overfor andre mennesker og overfor det samfunn det tilhører

FN’s ekspertkomite utdyper artikkel 6 i general comment 18:

The right to work is essential for realizing other human rights and forms an inseparable and inherent part of human dignity. Every individual has the right to be able to work, allowing him/her to live in dignity. The right to work contributes at the same time to the survival of the individual and to that of his/her family, and insofar as work is freely chosen or accepted, to his/her development and recognition within the community

European Social Charter article 1:

Everyone shall have the opportunity to earn his living in an occupation freely entered upon.

OMFANG

Plog1 lyktes med å betale mer enn 12 millioner i lønn og feriepenger til ureturnerbare asylsøkere. Klarer Plog2 å toppe det?

ØNSKER DU Å STØTTE?

Gaver til 9722 15 78159 eller Vipps 47954763 er velkomne.

Eventuelle spørsmål kan stilles til epost arne.viste@lyse.net. Telefonhenvendelser, SMS, Facebook og annet bør unngås.