Kildene bak GRL § 110 – en kronologisk oversikt

De relevante kildene samlet i en pdf
Denne har jeg digitalisert og gjort søkbar fordi flere av kildene ellers ikke er tilgjengelig i slik form, heller ikke i Lovdata.

For sammenstilling med originalen, kan nedenstående lenker benyttes.

NÆRINGSFRIHETEN AV 1814, GRL § 101

Haugianerliberalistene
Søkbar

Grunnlovens §101 av 1814
Ekstern lenke

FORSLAGET SOM BLE AVVIST I 1952, GRL § 110

Retten til arbeid, Paal Berg, Sak og samfunn nr. 3 (1945)
OriginalSøkbar

Fellesprogrammet (1945)
Ekstern lenke

Arbeiderpartiets arbeidsprogram (1945)
Original

Innstillingen til ny GRL § 110 fra justisdepartementet (1948-11-19)
St. prp. nr. 140
OriginalSøkbar

Oversikt over grunnlovsforslagene fra Stortinget 1948 (1949-01-10)
Dokument nr. 20 – «Bekjentgjørelse ved trykken»
Original

Behandlingen på stortinget, Stortingstidende 1948 (1949-01-10)
Original

Innstillingen til ny GRL § 110 fra utenriks- og konstitusjonskomiteen (1952-12-05)
Innst. S. nr. 373
OriginalSøkbar

Debatten og avvisningen på stortinget, Stortingstidende 1952 (1952-12-11)
OriginalSøkbar

FORSLAGET SOM BLE VEDTATT I 1954, GRL § 110

Oversikt over grunnlovsforslagene fra Stortinget 1952 (1953-01-10)
Dokument nr. 11 – «Bekjentgjørelse ved trykken»
Original

Innstillingen til ny GRL § 110 fra utenriks- og konstitusjonskomiteen (1954-11-05)
Innst. S. nr. 220
Original

Debatten og vedtaket på stortinget, Stortingstidende 1954 (1954-11-16)
OriginalSøkbar

STYRKINGEN AV MENNESKERETTIGHETER I GRUNNLOVEN I 2014

Rapport fra menneskerettighetsutvalget (2011-12-19)
Dokument 16
Fullversjon (261 sider)Kapittel 38 (arbeid og næring 10 sider)

Stortingets oversiktsside om saken
Forslaget (2012-09-28, Grunnlovsforslag 31)
Komitéens innstilling (2014-05-07, Innst. 187 S)
Stortingets referat (2014-05-13)
Stortingets vedtak (2014-05-13, Sak 639)

GRUNNLOVSTEKSTENS UTVIKLING:

1814-05-17 – Næringsfriheten
§101: Nye og bestandige Indskrænkninger i Næringsfriheden bør ikke tilstædes nogen for Fremtiden.

1952-12-11 – «Ret og plikt» forkastes av stortinget
§101: Nye og bestandige Indskrænkninger i Næringsfriheden bør ikke tilstædes nogen for Fremtiden.
§110: Ethvert arbeidsdygtigt Menneske har Ret og Pligt til at arbeide for sit Udkomme. — Denne Grundsætnings Anvendelse bestemmes ved Lov.
(Forkastet med 61 mot 77 stemmer, mindre enn 2/3 flertall.)

1954-11-16 – Myndighetsplikten grunnlovsfestes
§101: Nye og bestandige Indskrænkninger i Næringsfriheden bør ikke tilstædes nogen for Fremtiden.
§110: Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide.
(Vedtatt med 135 mot 9 stemmer.)

1980-05-05 – Medbestemmelsesrett
§101: Nye og bestandige Indskrænkninger i Næringsfriheden bør ikke tilstædes nogen for Fremtiden.
§110 (1): Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide.
§110 (2): Nærmere Bestemmelser om Ansattes Medbestemmelsesret paa sin Arbeidsplads, fastsættes ved Lov.

2006-02-02 – Språklig justering
§101: Nye og bestandige Indskrænkninger i Næringsfriheden bør ikke tilstædes nogen for Fremtiden.
§110 (1): Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide.
§110 (2): Nærmere Bestemmelser om Ansattes Medbestemmelsesret paa deres Arbeidsplads, fastsættes ved Lov.

2014-05-06 – Språklig fornying
§101: Nye og bestandige innskrenkninger i næringsfriheten må ikke tilstedes noen for fremtiden.
§110 (1): Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan skaffe seg utkomme ved sitt arbeid.
§110 (2): Nærmere bestemmelser om ansattes medbestemmelsesrett på sin arbeidsplass fastsettes ved lov.

2014-05-27 – Styrking av menneskerettighetene i grunnloven
§101: Nye og bestandige innskrenkninger i næringsfriheten må ikke tilstedes noen for fremtiden.
§110 (1): Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring. Den som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold, har rett til støtte fra det offentlige.
§110 (2): Nærmere bestemmelser om ansattes medbestemmelsesrett på sin arbeidsplass fastsettes ved lov.