Spørsmål til finansdepartementet

To: postmottak@fin.dep.no

Copy: alle spørsmålstillerne

Title: Spørsmål om finansdepartementets håndtering av skattefeil overfor ureturnerbare asylsøkere

Feilene ble avdekket under driften av Plog AS og omfatter feilberegnet trygdeavgift, manglende skatteoppgjør samt også skattedirektoratets villedning om arbeidsgiveravgiften til Plog AS som senere førte til selskapets konkurs. Pålitelige svar på spørsmålene er av betydning for vår tillit til skattemyndighetene og departementet.

1 Vi ber om innsyn i resultatet av skattedirektoratets kartlegging høsten 2017 over omfanget av feilene med trygdeavgift og manglende skatteoppgjør?

2 Vi spør om hva som er gjort for å rette feilene, og i hvor stor grad arbeidet med å rette gamle feil har lykkes?

3 Vi ber om finansdepartementets vurdering av om den veiledning som er gitt arbeidsgivere og arbeidstakere om disse forhold har vært tilstrekkelig til å sikre korrekte skatteoppgjør.

4 Vi spør om finansministeren har tillit til skatteetatens motiver i konkursprosessen mot Plog AS.

Vi er allerede kjent med:
* Medieomtalen på NRK og leserinnlegget i Stavanger Aftenblad
* At skatteetaten i en årrekke fram til omkring 2011 urettmessig beregnet trygdeavgift for ureturnerbare asylsøkere som ikke får bli medlem i folketrygden.
* At skatteetaten i 2011 inndro skattekortene til denne gruppen skattytere uten at lovendringer lå til grunn
* At skatteetaten deretter krevde 50% skatt fra disse skattyterne, men ikke har foretatt skatteoppgjør for dem
* At skattedirektoratet kartla omfanget av feilene høsten 2017
* At skatteetaten først veiledet Plog AS om arbeidsgiveravgiften, for deretter å slå selskapet konkurs for å ha fulgt veiledningen.
* At Solberg-regjeringens arbeid med å rette opp i feilene synes å være mislykket
* At Solberg-regjeringen ikke har svart på spørsmålene fra Viste/Plog om disse forhold

Vi ber om at svarene som gis følger forvaltningslovens §11 og de gjeldende etiske retningslinjer for statstjenesten.

Med vennlig hilsen
— Liste over spørsmålsstillere —