Plog AS er konkurs

PLOG AS ER KONKURS

I 2014 bekreftet Gud kallet mitt med historien om barnet som gav nistepakken til Jesus. Jesus velsignet det, og de 2 fiskene og 5 små brødene ble mat nok til fem tusen menn. Plog AS hadde den gang firmakonto med et par hundre tusen kroner på, og jeg tenkte jeg kunne gi det til Jesus. Så googlet jeg hvor mange ureturnerbare som satt i passivitet på asylmottak.

Sommeren 2015 gjorde jeg derfor som barnet med nistepakka, gikk all-in uten å holde noe tilbake. Siden da har ressursene bare vokst mellom fingrene mine, og det er med stor glede jeg har kunnet gi lønn og feriepenger på mer enn 12 millioner til ureturnerbare. Men det viktigste for de ansatte er ikke pengene, men at de har fått liv og håp og mening. Det har gitt dem verdighet å få lov å bidra med sine ressurser og betale sin skatt.

Jeg tror ikke Gud  avslutter denne saken med denne konkursen. Det er bare 90 ulike asylsøkere som har fått arbeid gjennom Plog AS, og etter konkursen har disse ikke jobb lengre. Derfor spør jeg: Hva gjør du nå, Gud?

Følgende aktiviteter gir fortsatt håp:

  • Vi anker dommen fra Oslo Tingrett til EMD
  • Vi anker også konkurskjennelsen. Tingretten tar feil på kravet om arbeidsgiveravgift for dem som ikke er medlemmer i folketrygden. Og det er også kriminelt å stjele 50% av lønnen til disse skattyterne, uten etterpå å være villige til å foreta skatteoppgjør.
  • Politiet kjører fortsatt en rekke ulike straffesaker mot meg. Jeg bringer disse til domstolene av to hovedårsaker.
  • 1. Forbudet som følger av forarbeidet til grunnlovens §110 sier at «Det kan ikke vedtas lover eller treffes disposisjoner som åpenbart og bevisst hindrer eller vanskeliggjør realiseringen av Grunnlovens påbud«. Oslo tingrett lukket bare øynene for dette hovedargumentet med setningen «Retten er ikke enig i at det har noen betydning for saken», uten å begrunne det. Dette må belyses i ny rettsrunde.
  • 2. Utlendingsloven er ikke klar. Praksisendringen i 2011 som fratok dem arbeidet er uklar og udokumentert. Endringen skyldes ikke en lovendring. Forholdet til grunnlov og menneskerettigheter ble ikke vurdert eller belyst.  I behandlingen av saken mot meg oppkonstruerte Borgarting lagmannsrett en konflikt mellom utlendingslov og grunnlov (med medienes hjelp). Deretter tilla de meg dette synspunkt og påsto det var mitt hovedargument. Det er et synspunkt jeg aldri har hatt. Dette må belyses i ny rettsrunde.
  • Bør Plog2 opprettes for å fortsette arbeidet for det veldokumenterte utvalget av 65 arbeidsforhold som påtalemyndigheten nå enda en gang har henlagt på bevisets stilling? En slik henleggelse betyr at påtalemyndigheten vurderer saken slik at en dommer vil frifinne.
  • Er det en mulighet å etablere Plog-Sverige. Der er det lettere å få arbeidstillatelser når det foreligger tilbud om ansettelse. Slik at asylsøkerne bor og arbeider i Norge for et svensk selskap, under reglene for nordisk arbeidsinnvandring? Denne døren er stengt. Reglene for nordisk arbeidsinnvandring baseres på den ansattes statsborgerskap, ikke på arbeidsgivers nasjonalitet.
  • Kjære Gud. Hva gjør du nå?

2020-08-26 Innkalling til konkurssak Plog AS
2020-09-22 Prosessskriv Plog AS konkursbegjæring
2020-09-24 Fra kemneren Plog AS
2020-09-25 Kjennelse Plog AS
2020-10-02 Prosesskriv PWC
2020-10-12 Prosesskriv fra skatteoppkreveren
2020-10-14 Prosesskriv fra PWC
2020-10-19 Tingrettens kjennelse Konkurs åpnes
2020-11-09 Anke til lagmannsretten over konkurskjennelsen