Fritt fram for nye ansettelser!

BALLEN LIGGER HOS STORTINGET HVIS ARBEIDET SKAL STANSES

Påtalemyndigheten (ved politiet) har tatt en beslutning som snur opp ned på mye i norsk asylpolitikk. Alle de ureturnerbare som arbeider i Plog AS får fortsette arbeidet uhindret og ustraffet. Hindrene for nye ansettelser er fjernet. Vi forventer nå at skattekortene kommer i løpet av noen måneder, i alle fall før jul!

2017-08-03 Henleggelse fra politiet

Essensen i påtalemyndighetens henleggelse er at «det foreligger rimelig tvil om dagens arbeidsnekt er lovlig».

Resten av forvaltningen står nå fritt til påstå hva de vil om politikk og lovlighet og konsekvenser. Det er de frie til, men det utgjør ikke noen forskjell. Påtalemyndigheten, ledet av riksadvokat Tor Aksel Busch, har bestemt at arbeidsforholdene verken skal stanses eller straffes. For å sikre at påtalemyndigheten kun ser til det juridiske, og ikke hensynstar folkeopinion eller politisk retorikk, er den ikke underlagt politisk styring. Den er fri, akkurat som domstolene. Regjeringen kan ikke gjøre noe med det. Stortinget kan kun påvirke det gjennom lovendringer, sannsynligvis må da både grunnlov og menneskerettslover endres.

En eventuell framtidig lovendring vil ikke ha tilbakevirkende kraft, så noen straff blir det heller ikke snakk om.

HENLAGT «PÅ TROSS AV» BEVISETS STILLING

Det foreligger ikke tvil om sakens realiteter: Plog AS ansetter ureturnerbare asylsøkere!

Når politiet henlegger «på tross av» bevisets stilling, skyldes det ikke tvil om sakens faktiske forhold. Det bekrefter også politijurist Ketil Remman. Tvilen handler om den juridiske anvendelse av lovverket. Skal den tradisjonelle lovtolkningen av utlendingslov skal gis høyere rang enn grunnlov og menneskerettslov? Politiet finner det vanskelig å føre bevis for det overfor domstolene. Derfor bruker de formuleringen «på grunn av bevisets stilling».

Et par dokumenter som belyser sakens faktiske forhold finner du her:

2015-07-15 Brev til Politiet

2016-12-22 Forhåndsvarsel om utvisning _ anonym2

Videre er politiet kjent med at ansatte fra Plog AS har hatt besøk av arbeidstilsynet mens de er på jobb, samt masse informasjon om ansettelser og omsetning og lønnsutbetalinger fra Plog AS underveis i etterforskningen. De månedlige lønnsutbetalingene fra Plog er seks-sifrede, og rapporteres til politiet fortløpende.

NESTE STEG

Det neste steg er selvsagt nå at forvaltningen må redegjøre for sine juridiske vurderinger omkring grunnlov og menneskerettslov, siden disse tydeligvis avviker fra påtalemyndighetens beslutning. Hittil har alle henvendelser om innsyn i disse blitt avfeid og oversett av myndighetene. Nå gleder vi oss til de interne juridiske vurderingene legges fram i lyset!