Vi oppbemanner!

ER DU ASYLSØKER SOM HAR ARBEIDET OG BETALT SKATT I PERIODEN 2000-2017?

Da kan du kanskje få penger tilbake fra skatteetaten.   Les hva NRK skriver.  Mennesker i Limbo kan hjelpe deg å få disse pengene.

ER DU OFFENTLIG ANSATT SOM IKKE VET HVORFOR PÅTALEMYNDIGHETEN HENLA SAKEN?

Saken ble henlagt på grunn av at det er tvil om dagens arbeidsnekt er forenlig med grunnlov og menneskerettslov. Skatteetaten er nå under etterforskning for brudd på bl.a. straffelovens §174, da de har forsøkt selv å straffe/true/tvinge de papirløse til ikke å arbeide. De hadde glemt at ingen skal straffes uten etter dom. I stedet for å la påtalemyndigheten og domstolene gjøre jobben sin, har nå skatteetaten selv havnet i et juridisk uføre på grunn av sine forsøk på å «hjelpe» politiet. For deg som kjenner på presset ovenfra i din etat, les gjerne dette notatet om lojalitet.

PLOG AS BRUKER UTESTEMME OVERFOR SKATTEETATEN

Plog AS sine ansatte har verken fått skatteoppgjøret fra inntektsåret 2015, ei heller informasjon om årsaken til forsinkelsen. Fristen for skatteoppgjøret gikk ut for mer enn ett år siden.

Da Plog AS sluttet å kommunisere med justisdepartementet og stevnet dem for retten 25. mars 2014 var det første gang vi brukte utestemme.

Da Plog AS sluttet å spørre politi og skatteetat om arbeidstillatelse og skattekort og i stedet ansatte den første ureturnerbare 15. juni 2015 var andre gang vi brukte utestemme.

10. desember 2017 benyttet vi utestemme for tredje gang. Skatteetaten har i et par års tid lukket øyne og ører og forholdt seg tause uten å svare på konkrete spørsmål  tross gjentatte purringer. Plog AS meldte tillitsbrudd, og har nå pauset sine meldinger til skatteetaten i påvente av svar på de spørsmål som er stilt. Vi forventer at det vil hjelpe å vekke dem. Videre har vi levert inn en anmeldelse av dem for tjenesteforsømmelser. Det har allerede bidratt til å hjelpe dem til å forholde seg til saken:  Les hva NRK skriver. Men Plog venter fortsatt på formelle svar på sine spørsmål i saken, det blir spennende å se hva de svarer.

PÅTELEMYNDIGHETEN VIL IKKE STANSE ELLER STRAFFE PLOG AS

Påtalemyndigheten har henlagt saken mot Plog AS. Det fører til en fin vekst i omsetningen. 46 ulike ureturnerbare fått lønn så langt, hvorav 10-20 har vært kortvarige oppdrag.

Den store pågangen på nye kunder, gjør at vi legger ut en «QUICK START» for å hjelpe flere raskere igang:

QUICK START (for dem som har jobbtilbud)

For å komme i gang må dere sende epost til arne.viste@lyse.net med følgende informasjon. Bruk bare epost for å kommunisere med meg.

Asylsøkers fulle navn, DUF-nummer, D-nummer, adresse, epostadresse, telefonnummer, bankkontonummer (må lånes av en venn), samt litt mer info om status på asylsak, opprinnelsesland etc.

Kundes firmanavn, organisasjonsnummer, kontaktperson, epostadresse, telefonnummer, ønsket timelønn for arbeidet, samt litt mer info om arbeidets omfang og art. (Plog AS sin kunde er det firma som ønsker leie inn asylsøker)

Plog AS vil da sende et tilbud til kunde. Når tilbud er signert, vil Plog sende arbeidskontrakt til asylsøkeren. Så kan arbeidet starte. Siste dagen hver måned (eller dagen etterpå) må timeliste  sendes arne.viste@lyse.net. Da vil lønn utbetales innen noen dager, og faktura sendes til kunde med 14 dagers betalingsfrist.

Flertallet av kundene ønsker anonymitet og det er helt OK. Men IMI-kirken velger full åpenhet rundt dette; vi håper på flere slike!

NORSK LOV

Menneskerettsloven vedlegg 4 artikkel 6: «Konvensjonspartene anerkjenner retten til arbeid, som omfatter mulighet for enhver til å tjene sitt levebrød ved arbeid som han fritt har valgt eller godtatt; og skal treffe de nødvendige tiltak for å trygge denne rettighet.»

Dersom noen ikke anerkjenner retten til arbeid, vil de bryte med menneskerettsloven vedlegg 4 innledende bestemmelse: «… det enkelte mennesket har plikt til å arbeide for at de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske har forpliktelser overfor andre mennesker og overfor det samfunn det tilhører»

Grunnloven §110: «Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.»

Statlig ansatte er forpliktet på forarbeidet til grunnloven §110: «…de som velges til Stortinget eller får myndighet i staten blir forpliktet til å realisere Grunnlovens pålegg. Deri ligger en større realitet og et dypere alvor enn de mer generelle løfter politikerne avlegger i sine programmer. Det kan ikke vedtas lover eller treffes disposisjoner som åpenbart og bevisst hindrer eller vanskeliggjør realiseringen av Grunnlovens pålegg.»

INFO TIL KUNDER

Plog AS kan påta seg arbeidsgiveransvaret for det som måtte være å anse som regelmessige arbeidsoppgaver. Et absolutt minimum er 4 timers arbeide hver 14. dag.

Plog AS vil sende en månedlig faktura for det faktisk utførte arbeidet. Timeprisen vil være basert på den ansattes timelønn som avtales mellom kunde og den ansatte. Eventuell tariffestet minstelønn vil være minimum, ellers settes minimum til 100,- kroner/time. Plog AS gjør påslag for arbeidgiveravgift (14,1%), feriepenger (10,2%), OTP (2%) og påslag for administrasjon (15%). Det faktureres altså avtalt minstelønn med 41,3 % påslag eksklusive MVA. Dette er ikke en løsning som skal gi kunde billig arbeidskraft eller som skal gi Plog AS stor fortjeneste. Derimot er det en løsning som tilstreber rettferdighet i alle forhold. Da de ansatte ikke er medlemmer i Folketrygden og heller ikke tilbys OTP, vil 16,1 % (arb.giv.+OTP) utbetales til Mennesker i Limbo, og ikke til skatteforvaltningen. Skatteforvaltningen har bekreftet dette.

Kunde kan selv velge graden av åpenhet og medieeksponering. Kundes identitet vil normalt være skjult også overfor myndighetene.

Kunde vil få ansvar for den daglige oppfølging av den innleide person, inkludert opplæring. Plog AS har satt en høy etisk standard for oss selv og våre ansatte, og krever det samme fra kundene våre. Som kunde av Plog AS påtar du deg også et personlig ansvar for å trygge og hjelpe våre ansatte.

Det kan også være du må hjelpe den ansatte ved å være privat mellommann for lønnsutbetalingene, eller låne bort et privat bankkort. De ikke-returnerbare får dessverre ikke lov å opprette konto i norske banker.

INFO TIL ANSATTE

Du må være ikke-returnerbar flyktning med endelig avslag på asylsøknaden.  Ansettelser hos Plog AS er ikke forenlig med å «gjemme seg for politiet» eller på annen måte vanskeliggjøre returarbeidet.

Send epost til arne.viste@lyse.net med navn og DUF-nummer og litt mer info om deg selv. Så får du «Arbeidstillatelse» tilbake på epost, samt noen råd om hva du kan gjøre for å finne jobb. Plog AS kan ikke hjelpe med å finne arbeidsoppdrag, dem må du skaffe selv. Bruk bare epost for å kommunisere med meg.

Noen vil påstå at du gjør noe ulovlig hvis du jobber. Det vet vi ikke før en domstol har bestemt. Påtalemyndighetens avgjørelse tyder på at det er lovlig. Og det er et bevis på at det kanskje er lovlig. Forvaltningen vil ikke svare på hvorfor grunnloven og menneskerettslovene ikke gjelder for deg. Da er det riktigste å fastholde at disse lovene har høyere rang enn utlendingsloven. Send gjerne en kopi av arbeidstillatelse til politiet, og spør dem hva de mener om grunnlov og menneskerettslov. Kopi av politiets svar sendes deretter til arne.viste@lyse.net.

Arbeidsforholdet vil meldes til politi og skattevesen, etter deres instruksjoner. Frem til desmber 2016 ble alle arbeidsforhold meldt skatteetat og politi. Ansettelser gjort i 2017 har ikke blitt meldt til politiet da det ikke foreligger meldeplikt.

Du vil få lønn en gang i måneden. Skatt og avgifter har vi laget regler for som skal bidra til rettferdighet.

Hvis du bor på mottak, vil UDI redusere pengestøtten når du får egen inntekt. Tjener du nok, vil de også kunne kreve husleie. Det er ditt ansvar å ikke lyve overfor mottaksleder om dette, men fortelle sannheten. Så må mottaksleder bestemme hva som er rett å gjøre. Hvis Plog AS blir spurt, vil vi fortelle UDI sannheten om hvor mye du har tjent.

Plog AS ønsker også at sine ansatte skal være fagorganiserte, og kan gi støtte til medlemskapsavgiften i et LO-forbund når arbeidsomfanget har en viss størrelse. Vi er stolte av at mange av våre ikke-returnerbare ansatte fagorganiserer seg! Plog AS deler LO sitt syn om at retten til arbeid også skal gjelde asylsøkere, «inntil retur blir mulig».

ANDRE MÅTER Å STØTTE PÅ

Send brev til politikere
Send brev til offentlige etater, og spør om deres tolkning av Grunnlovens §110
Skriv leserinnlegg i avisa
Utfordre noen du kjenner til å være med å gi arbeid
Skriv noen ord om www.dyktige.no på Facebook
Skriv noen ord om www.pbok.no på Facebook
Kjøp bøker hos www.pbok.no, bokhandelen som driftes av ikke returnerbare

Sivil ulydighet i form av svart arbeid kan også forsvares etisk, men vil ikke legge særlig press på myndighetene. Derfor håper vi på et samarbeide om full åpenhet i arbeidsforholdet.

Eventuelle spørsmål kan stilles til epost arne.viste@lyse.net. Telefonhenvendelser, SMS, Facebook og annet bør unngås.