Om Plog AS

KUNDE AV PLOG AS FRIFINNES

Politiet unnlater straffeforfølgning av Plog AS, og prioriterer å gå etter svakeste ledd i verdikjeden til Plog AS. I dette tilfellet en restauranteier i Oslo som kommer fra Irak. Oslo tingrett har felt en enstemmig dom: Full frifinnelse!

STATUS

Plog AS har siden 2015 ansatt ureturnerbare asylsøkere uten lovlig opphold i Norge, og uten skattekort. Dette skjer i full offentlighet, men er foreløpig ikke stanset. Vi er beskyttet av grunnloven og menneskerettsloven. De fleste asylsøkerne leies ut som vikarer til bedrifter over hele landet, mens andre arbeider med interne oppgaver i Plog AS. Men vi foretar ikke nyansettelser og permitterer dem som er omfattet av dommen fra Oslo tingrett. Etter at politiet har vurdert gyldigheten av asylavslaget for den enkelte ansatte i Plog AS slik de plikter, har de aller fleste ansettelsesforholdene ikke blitt straffeforfulgt. De aller fleste ansatte er ikke berørt av dommen, og kan fortsette arbeidet.

Infobrosjyre 1: Hvorfor drar de ikke hjem?

Infobrosjyre 2: Hvorfor skal de arbeide?

Infobrosjyre 3: Ansettelser i Plog AS

HVORFOR TAR DET SÅ LANG TID?

Saken mot Plog AS kunne raskt og enkelt vært brakt til rettskraftig dom kort tid etter den første ansettelsen, uten unødig ulempe eller mistanke for noen. For å forsinke (eller forhindre?) en rettferdig domstolsbehandling har påtalemyndigheten dessverre helt siden 2015 valgt alternative strategier som skaper rot og kaos for alle parter.

STRAFFESAK 1 OG 2

Etter at Plog AS ved ulike henvendelser hadde informert politiet i Stavanger om ansettelse 1, 2, 3, 4, 5, og deretter totalt 13 ansettelse i avhør og deretter 20 ansettelser i statusrapport et par måneder etter avhør, valgte politiet likevel å henlegge de 2 straffesakene grunn av bevisets stilling.

STRAFFESAK 3

En liten del av saksforholdet, i underkant av 15 % av omsetningen fra de ureturnerbare, er nå behandlet i Oslo Tingrett. Denne straffesak 3 er basert på politiets selektive utvalg av 29 påståtte arbeidsforhold.

2019-10-15 Oslo Tingrett Dom i sak 19-059563MED-OTIR_08

2019-10-19 Min vurdering av «hullet» i dommen

2019-10-30 Ankeerklæring til Oslo Tingrett

2019-11-13 Forsvarers støtteskriv til anke

2019-11-27 Politiets påtegning til anken og oversendelse til Borgarting

2019-12-16 Forsvarers støtteskriv til anke – tillegg 1

2020-02-05 Forsvarers støtteskriv til anke – tillegg 2

2020-02-12 Borgarting lagmannsrett forkaster anken

2020-02-25 Vistes ankeerklæring

2020-03-12 Forsvarers støtteskriv ved anke

2020-04-01 Statsadvokatens påtegning

2020-04-23 Spørsmål fra Høyesterett

2020-04-29 Svar til Høyesterett

2020-04-29 Vistes oppsummering av saken vedlagt til Høyesterett

2020-05-18 Høyesteretts kjennelse

Når det gjelder de såkalt «uavhengige» organene påtalemyndighet og domstol, registrerer jeg at:

 • Dommer Richard Saue  som ikke ville ta imot sivilrettslig stevning i 2014 hadde arbeidet 12 år hos justisdepartementet, og hadde også to verv for min motpart da kjennelsen ble avsagt.
 • Påtalemyndigheten ledes av Jørn Sigurd Maurud som er samboer med Hanne Bjurstrøm. Hun var arbeidsminister i Stoltenberg 2 regjeringen da de tok skattekortene fra de ureturnerbare. Riksadvokaten har en personlig interesse i at Plog AS skal bli straffedømt for på den måten å unngå et kritisk blikk på de vurderinger hans samboer gjorde.
 • Dommer Torild Margrethe Brende som var rettens leder i Oslo tingrett er gift med Børge Brende. Han var utenriksminister i Solberg regjeringen som har vært Plog AS sin «motpart» siden den sivilrettslige stevningen i 2014.

Habilitetsvurdering er disse personers selvstendige ansvar. Jeg kjenner ikke til hvilke vurderinger de har gjort.

STRAFFESAK 4, 5 OG 6

Vårt ønske om samlet behandling av alle arbeidsforhold ble avslått av politiet, som begrunnet det i prosessøkonomiske hensyn den 27.11.2019. Politiets forsøk på å unngå rettslig behandling i politidistrikt Vest, Øst og SørØst har vi anket. Vi aksepterer ikke en sjablon-behandling av ansatte med individuelle beskyttelsesbehov, men ønsker at domstolene skal behandle hver enkelt arbeidstaker skikkelig. Årsakene er:

 1. At gyldigheten av det enkelte asylavslaget skal vurderes av domstolen.
 2. Vi vil renvaske oss hos en kompetent domstol.

STRAFFESAK 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 …

Vi er kjent med at politiet kjører en lengre rekke parallelle straffesaker i tillegg til de over nevnte. Men dessverre har vi ikke oversikt over disse da politiet holder kortene tett til brystet.

LOVEN

Grunnlovens §110:

Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.

Forarbeidet til grunnloven:

… de som velges til Stortinget eller får myndighet i staten blir forpliktet til å realisere Grunnlovens pålegg. Deri ligger en større realitet og et dypere alvor enn de mer generelle løfter politikerne avlegger i sine programmer. Det kan ikke vedtas lover eller treffes disposisjoner som åpenbart og bevisst hindrer eller vanskeliggjør realiseringen av Grunnlovens pålegg.

Menneskerettsloven Vedlegg 4 (ICESC) Artikkel 6:

Konvensjonspartene anerkjenner retten til arbeid, som omfatter mulighet for enhver til å tjene sitt levebrød ved arbeid som han fritt har valgt eller godtatt; og skal treffe de nødvendige tiltak for å trygge denne rettighet.

Innledningen til ICESC presiserer:

… det enkelte mennesket har plikt til å arbeide for at de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske har forpliktelser overfor andre mennesker og overfor det samfunn det tilhører

FN’s ekspertkomite utdyper artikkel 6 i general comment 18:

The right to work is essential for realizing other human rights and forms an inseparable and inherent part of human dignity. Every individual has the right to be able to work, allowing him/her to live in dignity. The right to work contributes at the same time to the survival of the individual and to that of his/her family, and insofar as work is freely chosen or accepted, to his/her development and recognition within the community

European Social Charter article 1:

Everyone shall have the opportunity to earn his living in an occupation freely entered upon.

SKATTESKANDALENE

Les hva NRK skriver. 

Feil 1: Ureturnerbare asylsøkere som arbeidet i perioden ca. 2000-2010 ble liknet med trygdeavgift, selv om de ikke var medlemmer i folketrygden. Skatteetaten er kjent med feilen og det foreligger ikke noen foreldelsesfrist, men likevel vil de ikke rydde opp i problemene.

Feil 2: Arbeidsgiverne betalte arbeidsgiveravgift for dem i samme periode, selv om de ansatte ikke var medlem i folketrygden.

Feil 3: Etter at skattekortet ble fratatt de ureturnerbare omkring 2010 fortsatte mange å arbeide likevel. I mangel av skattekort foretok arbeidsgiver 50% skattetrekk og betalte til skatteetaten. Skatteetaten har deretter ført disse pengene på en konto for herreløse penger, og viser ikke vilje til å foreta et korrekt skatteoppgjør for disse skattyterne. De ureturnerbare velger å ikke klage på dette. De er først og fremst opptatt av å bidra og delta, og det økonomiske er underordnet for dem. Ved å kreve sin rett til et skatteoppgjør, risikerer de faktisk også å miste jobben.

2017-12-10 Plog melder tillitsbrudd, skattepause og rapporteringspause

2017-12-14 Svar og tilsvar

2018-04-07 Spørsmål til finansdepartementet under Siv Jensen

2018-04-10 Svar og tilsvar

2020-01-23 Spørsmål til finansdepartementet under Jan Tore Sanner

2020-02-10 Finansdepartementet spør skattedirektoratet

Senere purringer er ikke besvart. Det er betenkelig at skattedirektoratet viser slik ringeakt overfor finansdepartementet at de ikke svarer dem.

Plog AS sin skattepause fra 2017 omfatter følgende elementer:

 • skattetrekk personskatt for ureturnerbare
 • skattetrekk personskatt for Arne Viste og andre norske ansatte
 • arbeidsgiveravgift for ureturnerbare (som forsåvidt ikke skal kreves inn)
 • arbeidsgiveravgift for Arne Viste og andre norske ansatte
 • selskapsskatten for Plog AS
 • merverdiavgiften for Plog AS

Til sammen har Plog AS satt til side mer enn 4 millioner kroner som vi nå skylder i skatt og avgifter. Vi ønsker betale dette så snart skatteetaten har foretatt skatteoppgjør for våre ansatte.

Når dommen fra Oslo Tingrett blir rettskraftig vil bot og inndragning på tilsammen 2,9 millioner bli betalt. Deretter vil virksomheten vil fortsette uhindret med alle de ansatte som politiet av prosessøkonomiske hensyn utelot fra denne straffesaken.

OMFANG

Det er hittil betalt mer enn 10 millioner i lønn til asylsøkerne.

Årsregnskap for Plog AS 2017

Årsregnskap for Plog AS 2018

Årsregnskap for Plog AS 2019

ØNSKER DU Å STØTTE?

Gaver til 9722 15 78159 eller Vipps 47954763 er velkomne.

Eventuelle spørsmål kan stilles til epost arne.viste@lyse.net. Telefonhenvendelser, SMS, Facebook og annet bør unngås.