Om Plog AS

STATUS

Plog AS har i mer enn 4 år ansatt ureturnerbare asylsøkere uten lovlig opphold i Norge, og uten skattekort. Vi er beskyttet av grunnloven og menneskerettsloven. Asylsøkerne leies ut som vikarer til bedrifter over hele landet.

Hvorfor drar de ikke hjem?

Hvorfor skal de arbeide?

Ansettelser i Plog AS

En liten del av saksforholdet, i underkant av 15 % av omsetningen fra de ureturnerbare, er nå behandlet i Oslo Tingrett, basert på politiets selektive utvalg av 29 av de minste arbeidsforholdene. Tingretten er tydelige i sin dom: Det foreligger ingen grunn til praksisendring, tross grunnlovens og menneskerettighetens bestemmelser.

2019-10-15 Oslo Tingrett Dom i sak 19-059563MED-OTIR_08

2019-10-19 Min vurdering av Oslo Tingrett sin dom om grunnlov

2019-10-30 Ankeerklæring til Oslo Tingrett

2019-11-13 Støtteskriv til anke

2019-11-27 Politiets påtegning til anken og oversendelse til Borgarting

2019-12-16 Støtteskriv til anke – tillegg

Saken handler fortsatt om rettslig avklaring av de juridiske spørsmålene. Jeg deler IMI-kirkens vurderinger om at sivil ulydighet kan forsvares og bli aktuelt i denne saken. Men det er ikke tema før det foreligger en rettskraftig dom som avklarer innholdet i eksisterende lovverk.

LOVEN

Grunnlovens §110:

Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.

Forarbeidet til grunnloven:

… de som velges til Stortinget eller får myndighet i staten blir forpliktet til å realisere Grunnlovens pålegg. Deri ligger en større realitet og et dypere alvor enn de mer generelle løfter politikerne avlegger i sine programmer. Det kan ikke vedtas lover eller treffes disposisjoner som åpenbart og bevisst hindrer eller vanskeliggjør realiseringen av Grunnlovens pålegg.

Menneskerettsloven Vedlegg 4 (ICESC) Artikkel 6:

Konvensjonspartene anerkjenner retten til arbeid, som omfatter mulighet for enhver til å tjene sitt levebrød ved arbeid som han fritt har valgt eller godtatt; og skal treffe de nødvendige tiltak for å trygge denne rettighet.

Innledningen til ICESC presiserer:

… det enkelte mennesket har plikt til å arbeide for at de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske har forpliktelser overfor andre mennesker og overfor det samfunn det tilhører

FN’s ekspertkomite utdyper artikkel 6 i general comment 18:

The right to work is essential for realizing other human rights and forms an inseparable and inherent part of human dignity. Every individual has the right to be able to work, allowing him/her to live in dignity. The right to work contributes at the same time to the survival of the individual and to that of his/her family, and insofar as work is freely chosen or accepted, to his/her development and recognition within the community

European Social Charter article 1:

Everyone shall have the opportunity to earn his living in an occupation freely entered upon.

ER DU ASYLSØKER SOM HAR ARBEIDET OG BETALT SKATT I PERIODEN 2000-2017?

Da kan du kanskje få penger tilbake fra skatteetaten.   Les hva NRK skriver.  Mennesker i Limbo kan hjelpe deg å få disse pengene.

PLOG AS BRUKER UTESTEMME OVERFOR SKATTEETATEN

Plog AS sine ansatte har verken fått skatteoppgjøret fra inntektsåret 2015, ei heller informasjon om årsaken til forsinkelsen. Fristen for skatteoppgjøret gikk ut i 2016. Med det som bakgrunn har Plog AS innført skattepause siden desember 2017, uten at skatteetaten har vært villige til å ta rettslige skritt for å kreve inn pengene.

Da Plog AS sluttet å kommunisere med justisdepartementet og stevnet dem for retten 25. mars 2014 var det første gang vi brukte utestemme.

Da Plog AS sluttet å spørre politi og skatteetat om arbeidstillatelse og skattekort og i stedet ansatte den første ureturnerbare 15. juni 2015 var andre gang vi brukte utestemme.

10. desember 2017 benyttet vi utestemme for tredje gang. Skatteetaten har i et par års tid lukket øyne og ører og forholdt seg tause uten å svare på konkrete spørsmål  tross gjentatte purringer. Plog AS meldte tillitsbrudd, og har nå pauset sine meldinger til skatteetaten i påvente av svar på de spørsmål som er stilt. Man kunne forvente at slik skattepause ville føre til gebyrer og bøter og etter hvert også tvangsinndrivelse. Men skatteoppkreveren valgte heller å kansellere den tillyste utleggsforretning og slette tilhørende bot. Også skatteoppkreveren i Sola retter oppmerksomheten mot skattedirektoratet, og ikke mot Plog AS. Vi forventer at det vil hjelpe å vekke dem.  Les hva NRK skriver. 

Nå har skattepausen vart i snart to år. Flere millioner er satt til side på Plog sine kontoer som vi ønsker å betale i skatt og avgifter så snart vi får svar på spørsmålene.

En etat som bevisst bryter lover og regler vil selvsagt søke mørke og tåkelegging framfor lys og åpenhet. Dette NRK-innslaget fra 2011 er et eksempel på det. Skatteetaten burde i 2011 fortalt at noen tusen ureturnerbare urettmessig hadde betalt trygdeavgift gjennom en tiårsperiode, og sørget for å tilbakebetale disse pengene. Ved å ta skattekortene fra dem, demonstrerte skatteetaten at de visste hvilke skattytere som var berørt av feilen. Videre burde skatteetaten sørget for at urettmessig innkrevd arbeidsgiveravgift også ble håndtert i tråd med gjeldende lover. I stedet valgte de tåkelegging og hemmelighold, og forsøkte slippe unna ansvaret ved å flytte fokuset over på asylsøkernes manglende oppholdstillatelse. Det har ført oss til dagens arbeidsnekt som utgjør en tap-tap-situasjon for både asylsøkere og samfunnet for øvrig. Plog AS tror domstolsbehandlingens lys over sakskomplekset vil bidra til å gjenopprette verdigheten for de ureturnerbare.

Vi takker de informanter som har bidratt med informasjon så langt. Dersom flere sitter på informasjon kan den sendes på epost til arne.viste@lyse.net. Vi vil holde informasjonen fortrolig dersom det er ønskelig, og kan også tilby kildevern dersom informasjonen ønskes delt med offentligheten.

For deg som kjenner på presset ovenfra i din etat, les gjerne dette notatet om lojalitet.

OMFANG

Det er betalt ca. 10 millioner i lønn og feriepenger til asylsøkerne. Videre er det beregnet ca. 2 millioner i arbeidsgiveravgift og obligatorisk tjenestepensjon som utbetales til Mennesker i Limbo, da de ansatte ikke får bli medlemmer i folketrygden.

Regnskapsrapporteringen fra selskapet har vært forhindret av politiets tøffe linje, bla. med beslag av alt datautstyr, til tross for at vi hele tiden har spilt med åpne kort. Nå har vi fått beslaget tilbake.

Årsregnskap for Plog AS 2017 ble levert 23.10.2019

Årsregnskap for Plog AS 2018 er på plass om noen uker

ØNSKER DU Å STØTTE?

Gaver til 9722 15 78159 eller Vipps 47954763 er velkomne, spesielt etter at politiet i november 2018 først sperret bedriftens bankkontoer. Videre gjentok politiet dette i oktober 2019, men denne gangen ble også alle familiens private kontoer sperret.

Eventuelle spørsmål kan stilles til epost arne.viste@lyse.net. Telefonhenvendelser, SMS, Facebook og annet bør unngås.