Vi oppbemanner!

PÅTELEMYNDIGHETEN VIL IKKE STANSE ELLER STRAFFE PLOG AS

Påtalemyndigheten har henlagt saken mot Plog AS. Forvaltningen ledet av Erna Solberg, finner ikke grunn til å anmelde Plog AS. Derfor måtte ansvarlig eier selv anmelde selskapet. Påtalemyndigheten finner ikke grunn til å stanse eller straffe Plog AS. Det betyr at Plog AS kan fortsette virksomheten. Loven er lik for alle, så dette setter også begrensninger i hvorvidt andre kan straffes for tilsvarende forhold..

En viktig årsak til myndighetenes unnfallenhet i saken finner vi i forarbeidet til Grunnlovens §110. Grunnlovsbestemmelsen er ikke bare en generell faneerklæring og programforpliktelse. Den inneholder også et tydelig og konkret forbud. «Det kan ikke vedtas lover eller treffes disposisjoner som åpenbart og bevisst hindrer eller vanskeliggjør realiseringen av Grunnlovens pålegg». Kan Plog AS stanses uten at det bryter med dette forbudet?

NORSK LOV

Menneskerettsloven vedlegg 4 artikkel 6: «Konvensjonspartene anerkjenner retten til arbeid, som omfatter mulighet for enhver til å tjene sitt levebrød ved arbeid som han fritt har valgt eller godtatt; og skal treffe de nødvendige tiltak for å trygge denne rettighet.»

Dersom noen ikke anerkjenner retten til arbeid, vil de bryte med menneskerettsloven vedlegg 4 innledende bestemmelse: «… det enkelte mennesket har plikt til å arbeide for at de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske har forpliktelser overfor andre mennesker og overfor det samfunn det tilhører»

Grunnloven §110: «Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.»

Statlig ansatte er forpliktet på forarbeidet til grunnloven §110: «…de som velges til Stortinget eller får myndighet i staten blir forpliktet til å realisere Grunnlovens pålegg. Deri ligger en større realitet og et dypere alvor enn de mer generelle løfter politikerne avlegger i sine programmer. Det kan ikke vedtas lover eller treffes disposisjoner som åpenbart og bevisst hindrer eller vanskeliggjør realiseringen av Grunnlovens pålegg.»

PLOG AS SITT ØNSKE OM RETTSSAK

Plog AS, selskapet bak dyktige.no og pbok.no, har siden 2014 forsøkt å få en rettslig avklaring av Grunnloven §110 sin relevans for de ikke-returnerbare flyktningene. Norske myndigheter forsøker unngå en slik avklaring av dette viktige spørsmålet.

I 2014 ble stevning av justisdepartementet avvist av domstolene
I 2015 ble den første ansettelsen gjort
I 2016 ble syv nye ansettelser gjort
Vi er nå omring 20 ansatte, men ønsker passere 50 i løpet av 2017!

Myndighetenes valg om å ikke bringe saken inn for domstolene for en rettslig avklaring er udemokratisk. Politiet har også et påtaleansvar dersom de anser ansettelsene for å være straffbare, og dermed opptrer politiet kanskje også ulovlig.

Retten til arbeid er en juridisk sak som må avgjøres av domstolene.  Men den har også et politisk aspekt, derfor har vi gitt et høringssvar til justisdepartementet . Statens etiske retningslinjer kan gi et lite håp om endring uten rettssak: «Statsansatte skal ikke la hensynet til virksomhetens prestisje påvirke handlinger eller avgjørelser». Men her virker det dessverre å være langt mellom liv og lære, i alle fall på direktørnivå. En praksisendring må sannsynligvis  tvinges fram, derfor er en rettssak hovedstrategien til Plog AS.

ØNSKE OM UTVIDELSE

Vi oppfordrer nå andre bedrifter til følge Plog AS sitt eksempel ved å ansette ikke-returnerbare flyktninger. Plog AS har brøytet, og veien er åpnet for flere. Ta kontakt for å høre hvordan skatt- og avgifter bør håndteres.

Plog AS har også registrert seg som bemanningsselskap for dem som ønsker en enklere løsning. Modellen innebærer at Plog AS tar arbeidsgiveransvaret ved at arbeidet skjer som utleie av arbeidskraft fra Plog AS. Kunder til Plog AS vil bli beskyttet overfor media, og heller ikke ha noe problem overfor skattemyndighetene. Overfor utlendingsmyndighetene vil Plog AS være et buffer. Så langt har flertallet av kundene ønsket anonymitet, men IMI-kirken velger full åpenhet rundt dette.

INFO TIL KUNDER

Plog AS kan påta seg arbeidsgiveransvaret for det som måtte være å anse som regelmessige arbeidsoppgaver. Et absolutt minimum er 4 timers arbeide hver 14. dag.

Plog AS vil sende en månedlig faktura for det faktisk utførte arbeidet. Timeprisen vil være basert på den ansattes timelønn som avtales mellom kunde og den ansatte. Eventuell tariffestet minstelønn vil være minimum, ellers settes minimum til 100,- kroner/time. Plog AS gjør påslag for arbeidgiveravgift (14,1%), feriepenger (10,2%), OTP (2%) og påslag for administrasjon (15%). Det faktureres altså avtalt minstelønn med 41,3 % påslag eksklusive MVA. Dette er ikke en løsning som skal gi kunde billig arbeidskraft eller som skal gi Plog AS stor fortjeneste. Derimot er det en løsning som tilstreber rettferdighet i alle forhold. Da de ansatte ikke er medlemmer i Folketrygden og heller ikke tilbys OTP, vil 16,1 % (arb.giv.+OTP) utbetales til Mennesker i Limbo, og ikke til skatteforvaltningen. Skatteforvaltningen har bekreftet dette.

Kunde kan selv velge graden av åpenhet og medieeksponering. Kundes identitet vil normalt være skjult også overfor myndighetene.

Kunde vil få ansvar for den daglige oppfølging av den innleide person, inkludert opplæring. Plog AS har satt en høy etisk standard for oss selv og våre ansatte, og krever det samme fra kundene våre. Som kunde av Plog AS påtar du deg også et personlig ansvar for å trygge og hjelpe våre ansatte.

Det kan også være du må hjelpe den ansatte ved å være privat mellommann for lønnsutbetalingene, eller låne bort et privat bankkort. De ikke-returnerbare får dessverre ikke lov å opprette konto i norske banker.

INFO TIL ANSATTE

Du må være ikke-returnerbar flyktning med endelig avslag på asylsøknaden.  Ansettelser hos Plog AS er ikke forenlig med å «gjemme seg for politiet» eller på annen måte vanskeliggjøre returarbeidet. Letteste måte å komme i gang på er å sende epost til arne.viste@lyse.net med info om:

  • Navn
  • DUF-nummer
  • Beskrivelse av deg selv og din situasjon
  • Hva du kan tenke deg å jobbe med

Noen vil påstå at du gjør noe ulovlig hvis du jobber. Det vet vi ikke før en domstol har bestemt. Forvaltningen vil ikke svare på hvorfor grunnloven og menneskerettslovene ikke gjelder for deg. Da er det riktigste å fastholde at disse lovene har høyere rang enn utlendingsloven. Send gjerne en kopi av arbeidstillatelse til politiet, og spør dem hva de mener om grunnlov og menneskerettslov. Kopi av politiets svar sendes deretter til arne.viste@lyse.net.

Arbeidsforholdet vil meldes til politi og skattevesen, etter deres instruksjoner. Frem til desmber 2016 ble alle arbeidsforhold meldt skatteetat og politi. Ansettelser gjort i 2017 har ikke blitt meldt til politiet da det ikke foreligger slik meldeplikt.

Du vil få lønn en gang i måneden. Skatt og avgifter har vi laget regler for som skal bidra til rettferdighet.

Hvis du bor på mottak, vil UDI redusere pengestøtten når du får egen inntekt. Tjener du nok, vil de også kunne kreve husleie. Det er ditt ansvar å ikke lyve overfor mottaksleder om dette, men fortelle sannheten. Så må mottaksleder bestemme hva som er rett å gjøre. Hvis Plog AS blir spurt, vil vi fortelle UDI sannheten om hvor mye du har tjent.

Plog AS ønsker også at sine ansatte skal være fagorganiserte, og betaler eventuell medlemskapsavgift i et LO-forbund som et tillegg til den avtalte lønn når arbeidsomfanget har en viss størrelse. Vi er stolte av at mange av våre ikke-returnerbare ansatte fagorganiserer seg!

ANDRE MÅTER Å STØTTE PÅ

Send brev til politikere
Send brev til offentlige etater, og spør om deres tolkning av Grunnlovens §110
Skriv leserinnlegg i avisa
Utfordre noen du kjenner til å være med å gi arbeid
Skriv noen ord om www.dyktige.no på Facebook
Skriv noen ord om www.pbok.no på Facebook
Kjøp bøker hos www.pbok.no, bokhandelen som driftes av ikke returnerbare

Sivil ulydighet i form av svart arbeid kan også forsvares etisk, men vil ikke legge særlig press på myndighetene. Derfor håper vi på et samarbeide om full åpenhet i arbeidsforholdet.

Eventuelle spørsmål kan stilles til Arne Viste på telefon 4795 4763 eller epost arne.viste@lyse.net.