Om Plog AS

STATUS

Plog AS har siden 2015 ansatt ureturnerbare asylsøkere uten lovlig opphold i Norge, og uten skattekort. Dette skjer i full offentlighet, men er foreløpig ikke stanset eller straffet av våre myndigheter. Vi er beskyttet av grunnloven og menneskerettsloven. De fleste asylsøkerne leies ut som vikarer til bedrifter over hele landet, mens andre arbeider med interne oppgaver i Plog AS.

Infobrosjyre 1: Hvorfor drar de ikke hjem?

Infobrosjyre 2: Hvorfor skal de arbeide?

Infobrosjyre 3: Ansettelser i Plog AS

HVORFOR TAR DET SÅ LANG TID?

Saken mot Plog AS kunne raskt og enkelt vært brakt til rettskraftig dom kort tid etter den første ansettelsen, uten unødig ulempe eller mistanke for noen. For å forsinke (eller forhindre?) en rettferdig domstolsbehandling har påtalemyndigheten dessverre helt siden 2015 valgt alternative strategier som skaper rot og kaos for alle parter.

STRAFFESAK 1 OG 2

Etter at Plog AS ved ulike henvendelser hadde informert politiet i Stavanger om ansettelse 1, 2, 3, 4, 5, og deretter totalt 13 ansettelse i avhør og deretter 20 ansettelser i statusrapport et par måneder etter avhør, valgte politiet likevel å henlegge de 2 straffesakene grunn av bevisets stilling.

STRAFFESAK 3

En liten del av saksforholdet, i underkant av 15 % av omsetningen fra de ureturnerbare, er nå behandlet i Oslo Tingrett. Denne straffesak 3 er basert på politiets selektive utvalg av 29 påståtte arbeidsforhold.

2019-10-15 Oslo Tingrett Dom i sak 19-059563MED-OTIR_08

2019-10-19 Min vurdering av «hullet» i dommen

2019-10-30 Ankeerklæring til Oslo Tingrett

2019-11-13 Støtteskriv til anke

2019-11-27 Politiets påtegning til anken og oversendelse til Borgarting

2019-12-16 Støtteskriv til anke – tillegg 1

2020-02-05 Støtteskriv til anke – tillegg 2

2020-02-12 Borgarting lagmannsrett forkaster anken

2020-02-25 Ankeerklæring

2020-03-12 Støtteskriv ved anke til høyesterett

Vi anker fordi:

  1. Tingrettens dom gir myndighetene en ubetinget rett til å handle i strid med grunnlovens ordlyd. Vi mener en slik innskrenkning i en grunnlovsrett må ha hjemmel i lov, forfølge et legitimt formål og være forholdsmessig.
  2. Tingrettens dom belyser i liten grad det menneskerettslige.
  3. Saken reiser prinsipielle spørsmål som ikke tidligere er belyst av høyesterett.
  4. Tingretten har ikke forholdt seg til den enkelte ansettelse. Dommen straffer Plog AS for å ha ansatt personer med beskyttelsesbehov og påfølgende rett til arbeid i Norge.
  5. Saken omfatter 10 ansettelser som er omfattet av tidligere henlagte straffesaker mot Plog AS. Informasjonen fra disse straffesakene ble hemmeligholdt overfor tiltalte, forsvarer og tingrett. Eventuell straffeforfølgning må skje ved gjenåpning av de henlagte saker. Gjenåpning fordrer at det først fremlegges nye bevis av betydning. Dessuten har 4 av de påstått ansatte aldri arbeidet for Plog AS, noe vi ikke fikk påvist i tingretten grunnet politiets beslag av datafiler.

Når det gjelder de såkalt «uavhengige» organene påtalemyndighet og domstol, registrerer jeg at:

  • Dommer Richard Saue  som ikke ville ta imot sivilrettslig stevning i 2014 hadde arbeidet 12 år hos justisdepartementet, og hadde også to verv for min motpart da kjennelsen ble avsagt.
  • Påtalemyndigheten ledes av Jørn Sigurd Maurud som er samboer med Hanne Bjurstrøm. Hun var arbeidsminister i Stoltenberg 2 regjeringen da de tok skattekortene fra de ureturnerbare.
  • Dommer Torild Margrethe Brende som var rettens leder i Oslo tingrett er gift med Børge Brende. Han var utenriksminister i Solberg regjeringen som har vært Plog AS sin «motpart» siden den sivilrettslige stevningen i 2014.

Habilitetsvurdering er disse personers selvstendige ansvar. Jeg kjenner ikke til hvilke vurderinger de har gjort.

STRAFFESAK 4, 5 OG 6

Vårt ønske om samlet behandling av alle arbeidsforhold ble avslått av politiet av ukjente årsaker. Politiets forsøk på å unngå rettslig behandling i politidistrikt Vest, Øst og SørØst har vi anket. Vi aksepterer ikke en sjablon-behandling av ansatte med individuelle beskyttelsesbehov, men ønsker at domstolene skal behandle hver enkelt arbeidstaker skikkelig. Årsakene er:

  1. At gyldigheten av det enkelte asylavslaget skal vurderes av domstolen.
  2. Vi vil renvaske oss hos en kompetent domstol.

STRAFFESAK 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 …

Vi er kjent med at politiet kjører en lengre rekke parallelle straffesaker i tillegg til de over nevnte. Men dessverre har vi ikke oversikt over disse da politiet holder kortene tett til brystet.

LOVEN

Grunnlovens §110:

Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.

Forarbeidet til grunnloven:

… de som velges til Stortinget eller får myndighet i staten blir forpliktet til å realisere Grunnlovens pålegg. Deri ligger en større realitet og et dypere alvor enn de mer generelle løfter politikerne avlegger i sine programmer. Det kan ikke vedtas lover eller treffes disposisjoner som åpenbart og bevisst hindrer eller vanskeliggjør realiseringen av Grunnlovens pålegg.

Menneskerettsloven Vedlegg 4 (ICESC) Artikkel 6:

Konvensjonspartene anerkjenner retten til arbeid, som omfatter mulighet for enhver til å tjene sitt levebrød ved arbeid som han fritt har valgt eller godtatt; og skal treffe de nødvendige tiltak for å trygge denne rettighet.

Innledningen til ICESC presiserer:

… det enkelte mennesket har plikt til å arbeide for at de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske har forpliktelser overfor andre mennesker og overfor det samfunn det tilhører

FN’s ekspertkomite utdyper artikkel 6 i general comment 18:

The right to work is essential for realizing other human rights and forms an inseparable and inherent part of human dignity. Every individual has the right to be able to work, allowing him/her to live in dignity. The right to work contributes at the same time to the survival of the individual and to that of his/her family, and insofar as work is freely chosen or accepted, to his/her development and recognition within the community

European Social Charter article 1:

Everyone shall have the opportunity to earn his living in an occupation freely entered upon.

ER DU ASYLSØKER SOM HAR ARBEIDET OG BETALT SKATT I PERIODEN 2000-2017?

Da kan du kanskje få penger tilbake fra skatteetaten.   Les hva NRK skriver.  Mennesker i Limbo kan hjelpe deg å få disse pengene.

PLOG AS BRUKER UTESTEMME OVERFOR SKATTEETATEN

Plog AS sine ansatte har verken fått skatteoppgjøret fra inntektsåret 2015, ei heller informasjon om årsaken til forsinkelsen. Fristen for skatteoppgjøret gikk ut i 2016. Med det som bakgrunn har Plog AS innført skattepause siden desember 2017, uten at skatteetaten har vært villige til å ta rettslige skritt for å kreve inn pengene.

Da Plog AS sluttet å kommunisere med justisdepartementet og stevnet dem for retten 25. mars 2014 var det første gang vi brukte utestemme.

Da Plog AS sluttet å spørre politi og skatteetat om arbeidstillatelse og skattekort og i stedet ansatte den første ureturnerbare 15. juni 2015 var andre gang vi brukte utestemme.

10. desember 2017 benyttet vi utestemme for tredje gang. Skatteetaten hadde da i et par års tid lukket øyne og ører og forholdt seg tause uten å svare på konkrete spørsmål  tross gjentatte purringer. Plog AS meldte tillitsbrudd, og har nå pauset sine meldinger til skatteetaten i påvente av svar på de spørsmål som er stilt. Man kunne forvente at slik skattepause ville føre til gebyrer og bøter og etter hvert også tvangsinndrivelse. Men skatteoppkreveren valgte heller å kansellere den tillyste utleggsforretning og slette tilhørende bot. Også skatteoppkreveren i Sola retter oppmerksomheten mot skattedirektoratet, og ikke mot Plog AS. Vi forventer at det vil hjelpe å vekke dem.  Les hva NRK skriver. 

Nå er skattepausen inne i sitt fjerde skatteår. Flere millioner er satt til side på Plog sine kontoer som vi ønsker å betale i skatt og avgifter så snart vi får svar på spørsmålene. Alle de 4 første ansettelsene der slett skattebehandling forårsaket skattepause er omfattet av de henlagte straffesakene 1 og 2 ovenfor, og derfor ikke omfattet av noen av de andre straffesakene. Det betyr at påtalemyndigheten fortsatt ikke vurderer noen av disse arbeidsforholdene som straffbare, selv om skatteetaten ikke foretar skatteoppgjør for dem.

En etat som bevisst bryter lover og regler vil selvsagt søke mørke og tåkelegging framfor lys og åpenhet. Dette NRK-innslaget fra 2011 er et eksempel på det. Skatteetaten burde i 2011 fortalt at noen tusen ureturnerbare urettmessig hadde betalt trygdeavgift gjennom en tiårsperiode, og sørget for å tilbakebetale disse pengene. Ved å ta skattekortene fra dem, demonstrerte skatteetaten at de visste hvilke skattytere som var berørt av feilen. Videre burde skatteetaten sørget for at urettmessig innkrevd arbeidsgiveravgift også ble håndtert i tråd med gjeldende lover. I stedet valgte de tåkelegging og hemmelighold, og forsøkte slippe unna ansvaret ved å flytte fokuset over på asylsøkernes manglende oppholdstillatelse. Det har ført oss til dagens arbeidsnekt som utgjør en tap-tap-situasjon for både asylsøkere og samfunnet for øvrig. Plog AS tror domstolsbehandlingens lys over sakskomplekset vil bidra til å gjenopprette verdigheten for de ureturnerbare.

Vi takker de informanter som har bidratt med informasjon så langt. Dersom flere sitter på informasjon kan den sendes på epost til arne.viste@lyse.net. Vi vil holde informasjonen fortrolig dersom det er ønskelig, og kan også tilby kildevern dersom informasjonen ønskes delt med offentligheten.

For deg som kjenner på presset ovenfra i din etat, les gjerne dette notatet om lojalitet.

OMFANG

Det er betalt mer enn 10 millioner i lønn og feriepenger til asylsøkerne. Videre er det beregnet mer enn 1,5 millioner i arbeidsgiveravgift og obligatorisk tjenestepensjon som utbetales til Mennesker i Limbo, da de ansatte ikke får bli medlemmer i folketrygden.

Regnskapsrapporteringen fra selskapet har vært sterkt forsinket på grunn  av politiets tøffe linje, bla. med beslag av alt datautstyr. Dette til tross for at vi hele tiden har spilt med åpne kort.

Årsregnskap for Plog AS 2017 ble levert 23.10.2019

Årsregnskap for Plog AS 2018 ble levert 03.02.2020

Årsregnskap for Plog AS 2019 kommer her.

ØNSKER DU Å STØTTE?

Gaver til 9722 15 78159 eller Vipps 47954763 er velkomne, spesielt etter at politiet i november 2018 først sperret bedriftens bankkontoer. Videre gjentok politiet dette i oktober 2019, men denne gangen ble også alle familiens private kontoer sperret.

Eventuelle spørsmål kan stilles til epost arne.viste@lyse.net. Telefonhenvendelser, SMS, Facebook og annet bør unngås.